مقاله اثر درمان فراشناختي (ولز) بر درآميختگي افکار بيماران مبتلا به اختلال وسواسي جبري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۴۰۰ تا ۴۰۹ منتشر شده است.
نام: اثر درمان فراشناختي (ولز) بر درآميختگي افکار بيماران مبتلا به اختلال وسواسي جبري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواسي جبري
مقاله درآميختگي افکار
مقاله درمان فراشناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرم دل كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اميري شعله
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خلاصه:
مقدمه: ماهيت چندبعدي و پيچيده اختلال و سواس جبري، بررسي و به کارگيري درمان هاي جديد را ايجاب مي کند. پژوهش حاضر جهت بررسي اثربخشي الگوي فراشناختي ولز بر در آميختگي افکار بيماران مبتلا به اختلال وسواس جبري، به عنوان يکي از ابعاد مهم باورهاي فراشناختي طراحي شد.
روش کار: اين پژوهش نيمه تجربي با طرح پيش آزمون – پس آزمون و پيگيري با گروه شاهد اجرا شد. از بين تمام بيماران مبتلا به اختلال وسواس جبري مراجعه کننده به درمانگاه هاي روان شناختي شهر شيراز در سال ۱۳۸۷، ۲۴ نفر به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه مساوي آزمون و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمون ۸ هفته درمان فراشناختي ولز را تجربه کردند، در حالي که گروه شاهد تنها پيگيري شدند. آزمون در آميختگي افکار به عنوان ابزار ارزشيابي در پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري پس از ۲ ماه به کار گرفته شد. داده ها با شاخص هاي توصيفي و آزمون تحليل کواريانس چندمتغيره، توسط نرم افزار آماري SPSS تحليل شدند.
يافته ها: بيماران گروه آزمون در نمره کل در آميختگي افکار و هم چنين در نمرات سه گانه درآميختگي، کاهش معني داري نسبت به گروه شاهد در پس آزمون و پي گيري نشان دادند (P<0.001).
نتيجه گيري: به کار گيري الگوي فراشناختي ولز در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي جبري در کاهش علايم درآميختگي افکار آنان موثر است.