مقاله اثر دريافت ماست پروبيوتيك بر عملکرد ورزشي، علايم عفونت هاي تنفسي و ناراحتي هاي گوارشي دختران نوجوان شناگر استقامتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر دريافت ماست پروبيوتيك بر عملکرد ورزشي، علايم عفونت هاي تنفسي و ناراحتي هاي گوارشي دختران نوجوان شناگر استقامتي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبيوتيك
مقاله عملكرد ورزشي
مقاله عفونت هاي تنفسي
مقاله ناراحتي هاي گوارشي
مقاله شناگران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدملي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: سالاركيا ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: زائري فريد
جناب آقای / سرکار خانم: صباغيان راد ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تمرينات شديد و فشرده  ورزشكاران باعث افزايش احتمال ابتلا به عفونت هاي بخش فوقاني دستگاه تنفسي، ناراحتي هاي گوارشي و به دنبال آن، خستگي مزمن و کاهش كارايي آن ها مي شود. مطالعات معدودي در زمينه تاثير مواد پروبيوتيک بر ارتقاي سيستم ايمني و بهبود کارايي ورزشکاران در دوره تمرينات ورزشي و مسابقات صورت گرفته است. هدف از اين بررسي، تعيين اثر دريافت ماست پروبيوتيك بر عملکرد ورزشي، علايم عفونت هاي تنفسي و ناراحتي هاي گوارشي دختران نوجوان شناگر استقامتي تهراني در سال ۱۳۸۸ بود.
افراد و روش ها: طي مطالعه مداخله اي از نوع تجربي تصادفي كنترل شده ۴۶ دختر شناگر ۱۱ تا ۱۷ ساله عضو تيم هاي قهرماني استخرهاي تهران با ميانگين سن ۸/۱± ۸/۱۳ سال،  وزن ۵/۷± ۶/۴۸ کيلوگرم و قد ۶/۵± ۱۵۹ سانتي متر، شرکت کننده در مسابقات ۴۰۰ و۸۰۰  متركرال سينه در سال هاي ۸۸-۱۳۸۷ مورد بررسي، قرار گرفتند.
افراد به طور تصادفي به ۲ گروه تقسيم شدند. طي ۸ هفته گروه مداخله، دريافت كننده ۴۰۰ ميلي ليتر ماست پروبيوتيک پگاه همراه ناهار و شام بود و گروه کنترل، همان مقدار ماست معمولي دريافت مي كرد. از همه آزمودني ها خواسته شد تا در طول بررسي، علايم گوارشي، عفونت هاي تنفسي، ميزان تمرينات (به متر)، مصرف دارو و ميزان مصرف فراورده توصيه شده را روزانه در پرسشنامه هاي مربوطه ثبت کرده و از خوردن ماست و ساير فراورده هاي پروبيوتيكي خارج از برنامه طرح اجتناب كنند. ركورد ۴۰۰ متر آزاد و آزمون پله هاروارد (جهت اندازه گيري (VO2max) در آغاز كار و پايان هفته هشتم در همه آزمودني ها اندازه گيري و ثبت شد. تجزيه و تحليل آماري داده ها توسط نرم افزار SPSS 17 انجام شد.
يافته ها : ميانگين ميزان تغيير ركورد در دو گروه مورد مطالعه پس از ۸ هفته مصرف ماست ۹/۳ درگروه مداخله و ۵/۰ ثانيه در گروه کنترل از نظر آماري معني دار نبود (P=0.22) در حالي که ميزان تغيير VO2max در گروه مداخله (۰.۵۶) و در گروه کنترل ((ml/kg-1.min-1) (۰.۰۱ از نظر آماري معني دار بود (P=0.02) متوسط تعداد روزهاي سپري شده با برخي علايم عفونت هاي تنفسي از جمله خس خس و گوش درد در گروه مداخله و گروه کنترل به ترتيب ۴/۲ در برابر ۳/۴ روز (P=0.024) و ۵۲/۰در برابر ۶/۱ روز (P=0.008) از نظر آماري معني دار بود. ميانگين تعداد دفعات ابتلا به عفونت هاي تنفسي و ناراحتي هاي گوارشي در گروه مداخله و گروه کنترل به ترتيب ۱ در برابر ۴/۱ روز (P=0.009) و ۹/۰ در برابر ۶/۰ روز (P=0.05) از نظر آماري معني دار بود. در متوسط مدت زمان ابتلا به عفونت هاي تنفسي و ناراحتي هاي گوارشي در دو گروه مورد مطالعه پس از ۸ هفته مداخله، تفاوت معني داري ديده نشد.
نتيجه گيري: به طور کلي مصرف ماست پروبيوتيک باعث کاهش تعداد دفعات ابتلا به برخي علايم عفونت هاي تنفسي و کاهش مدت زمان ابتلا به بعضي از علايم مانند خس خس و گوش درد شد. هر چند بهبود معني دار در ميزان حداکثر اکسيژن مصرفي(VO2max)  به دنبال مصرف ماست پروبيوتيک مشاهده شد، ولي کاهش در ميزان رکورد ۴۰۰ متر كرال سينه و کاهش علايم مشکلات گوارشي ورزشكاران به دنبال مصرف اين نوع ماست از لحاظ آماري معني دار نبود. انجام مطالعات بعدي براي بررسي نقش پروبيوتيک ها بر وضعيت سلامت تغذيه اي و عملکرد ورزشکاران در رشته هاي مختلف ورزشي ضروري به نظر مي رسد.