مقاله اثر دريافت ماست پروبيوتيک و معمولي بر شاخص هاي قند خون و مقاومت انسوليني در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲: کارآزمايي باليني کنترل دار تصادفي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: اثر دريافت ماست پروبيوتيک و معمولي بر شاخص هاي قند خون و مقاومت انسوليني در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲: کارآزمايي باليني کنترل دار تصادفي شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبيوتيک
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله مقاومت انسوليني
مقاله قند خون ناشتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: السادات اجتهد هانيه
جناب آقای / سرکار خانم: مهتدي نيا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: همايوني راد عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: نيافر ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري جعفرآبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مفيد وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ماست پروبيوتيک جز غذاهاي فراسودمند محسوب مي شود و اثرات مفيدي بر سلامت افراد دارد. در چندين پژوهش حيواني اثر پروبيوتيک ها در کاهش قند خون و به تاخير انداختن بروز افزايش قند خون و مقاومت انسوليني گزارش شده است. با توجه به شيوع روز افزون ديابت نوع ۲، پژوهش کنوني با هدف بررسي تاثير ماست پروبيوتيک بر شاخص هاي قند خون و مقاومت انسوليني در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ انجام شد.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني تصادفي دوسوکور روي ۶۰ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲ مراجعه کننده به کلينيک غدد و متابوليسم بيمارستان سينا تبريز انجام شد. افراد گروه آزمون روزانه ۳۰۰ گرم ماست پروبيوتيک و افراد گروه شاهد روزانه ۳۰۰ گرم ماست معمولي به مدت ۶ هفته دريافت نمودند. دريافت هاي غذايي، ويژگي هاي تن سنجي، قند خون ناشتا، انسولين، هموگلوبين گليکوزيله و مقاومت انسوليني در ابتدا و انتهاي پژوهش اندازه گيري شد. تحليل آماري با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمون هاي تي زوجي و تحليل کوواريانس انجام شد.
يافته ها: ميانگين قند خون ناشتا و هموگلوبين گليکوزيله بعد از مداخله، بين دو گروه تفاوت آماري معني داري داشت (P<0.05). در گروه دريافت کننده ماست پروبيوتيک نيز در طول پژوهش، قند خون ناشتا کاهش معني داري نشان داد (P<0.01)، ولي کاهش غلظت انسولين، هموگلوبين گليکوزيله و مقاومت انسوليني در اين گروه معني دار نشد (P>0.05).
نتيجه گيري: با توجه به اثر ماست پروبيوتيک در کاهش قند خون ناشتا در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲، مصرف پروبيوتيک ها را به عنوان درمان کمکي مي توان توصيه نمود.