مقاله اثر دريافت پياز قرمز بر سطح اسيداوريک، پروفايل ليپيدي و فعاليت آنزيم پاراکسوناز سرمي در موش هاي صحرايي هيپراوريسميک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۸۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: اثر دريافت پياز قرمز بر سطح اسيداوريک، پروفايل ليپيدي و فعاليت آنزيم پاراکسوناز سرمي در موش هاي صحرايي هيپراوريسميک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپراوريسمي
مقاله پروفايل ليپيدي
مقاله پاراکسوناز
مقاله پلي فنل ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محبوب سلطانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدشاهي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هيپراوريسمي اختلال متابوليکي شايعي است که در ارتباط با افزايش غير طبيعي سطح اسيداوريک و افزايش توليد راديکال هاي آزاد مي باشد و يکي از عوامل خطر مهم نقرس و بيماري هاي ناشي از استرس اکسيداتيو به شمار مي رود. با توجه به نقش آنتي اکسيداني شناخته شده پلي فنل هاي غذايي در کنترل و کاهش آسيب هاي اکسيداتيو، اين مطالعه با هدف بررسي اثر دريافت پياز قرمز بر سطح اسيداوريک، پروفايل ليپيدي و فعاليت آنزيم پاراکسوناز سرمي در موش هاي صحرايي هيپراوريسميک طراحي و اجرا شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي- مداخله اي ۲۴ سر موش صحرايي نر نژاد ويستار به چهار گروه سالم، هيپراوريسميک، سالم و هيپراوريسميک دريافت کننده پياز تقسيم شدند. هيپراوريسمي با تزريق داخل صفاقي ۲۵۰mg/kg پتاسيم اکسونات ايجاد شد. پياز به ميزان ۵g/kg به روش گاواژ به حيوانات تجويز شد. مدت مداخله ۲ هفته بود. در پايان، سطوح سرمي اسيداوريک، پروفايل ليپيدي و فعاليت آنزيم پاراکسوناز اندازه گيري و داده ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: دريافت پياز در گروه سالم تاثير معني داري بر سطح اسيداوريک و پرفايل ليپيدي نداشت، ولي افزايش معني داري در فعاليت پاراکسوناز در مقايسه با گروه کنترل سالم ايجاد کرد. در گروه هيپراوريسميک دريافت کننده مداخله، کاهش معني داري در سطح اسيداوريک و افزايش معني داري در فعاليت پاراکسوناز در مقايسه با گروه کنترل هيپراوريسميک مشاهده گرديد. همبستگي مثبت معني داري بين فعاليت پاراکسوناز و غلظت HDL-C و ارتباط معکوس معني داري (P<0.05) بين فعاليت پاراکسوناز و غلظت اسيداوريک مشاهده شد.
نتيجه گيري: دريافت پياز از طريق کاهش سطح اسيداوريک و افزايش فعاليت آنزيم آنتي اکسيدان پاراکسوناز مي تواند نقش موثري در کنترل هيپراوريسمي و افزايش توان آنتي اکسيداني بدن در موش هاي صحرايي هيپراوريسميک داشته باشد.