مقاله اثر دستگاه هاي متحرک ارتودنسي بر شيوع کانديدا آلبيکنس دهاني در کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۳۸ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: اثر دستگاه هاي متحرک ارتودنسي بر شيوع کانديدا آلبيکنس دهاني در کودکان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانديدا آلبيکنس
مقاله بهداشت دهاني
مقاله دستگاه هاي متحرک ارتودنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهان بين آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي راد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ناهيدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مراتي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: دستگاه هاي متحرک ارتودنسي مي توانند شيوع کانديدا آلبيکنس و استوماتيت را در افراد استفاده کننده از اين دستگاه ها افزايش دهند.
هدف: مطالعه به منظور تعيين تأثير استفاده از پلاک هاي متحرک ارتودنسي بر شيوع قارچ کانديدا آلبيکنس در دهان کودکان انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مورد-شاهدي در سال ۱۳۸۷ بر روي ۳۰ کودک ۸ تا ۱۲ ساله تحت درمان با پلاک هاي متحرک ارتودنسي در دانشكده دندانپزشكي مشهد و ۳۰ کودک سالم در همان محدوده سني (گروه شاهد) انجام شد. بعد از يک دوره آموزش بهداشت، از مخاط دهان افراد مورد بررسي نمونه گيري انجام شد. نمونه ها به دو روش ايجاد کلوني در محيط کشت و قابليت توليد لوله زايا بررسي شدند. داده ها با آزمون آماري مجذورکاي تحليل شدند.
يافته ها: علايم سوزش، قرمزي و التهاب در گروه مورد به طور معني داري بيش تر از گروه شاهد بود (P=0.03). در تعداد بيش تري از نمونه هاي تهيه شده از افراد گروه مورد، کلني هاي قارچ و لوله هاي زايا مشاهده شد (به ترتيب P<0.001 و P=0.045).
نتيجه گيري: حتي در صورت رعايت مناسب بهداشت، دستگاه هاي متحرک ارتودنسي شيوع کانديدا آلبيکنس در دهان و علايم کانديدوزيس دهاني را افزايش مي دهند.