مقاله اثر دما، آغازگر و پايدار کننده بر اندازه ذرات پليمر در پليمر شدن تعليقي استيرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۹۹ تا ۵۰۷ منتشر شده است.
نام: اثر دما، آغازگر و پايدار کننده بر اندازه ذرات پليمر در پليمر شدن تعليقي استيرن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليمر شدن تعليقي
مقاله پايدار کننده
مقاله آغازگر
مقاله دما
مقاله اندازه ذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشگر‌ محمد
جناب آقای / سرکار خانم: واشقاني فراهاني ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: نكومنش حقيقي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توزيع اندازه ذرات پليمر در فرايند پليمر شدن تعليقي نتيجه تعادل ديناميکي بين پديده هاي شکست و چسبندگي است. عوامل متعددي روي سرعت هاي شکست و چسبندگي و درنهايت پايداري پليمر شدن موثرند که از مهم ترين آنها مي توان به نوع پايدار کننده و غلظت آن اشاره کرد. در اين مطالعه اثر نوع و غلظت پايدار کننده، غلظت آغازگر و دما بر متوسط اندازه ذرات و توزيع آن در پليمر شدن تعليقي استيرن به طور تجربي بررسي شده است. نتايج تجربي نشان داد، اثر پايدار کننده هاي پليمري مانند پلي وينيل الکل و پلي وينيل پيروليدون بر کاهش چسبندگي ذرات و باريک شدن توزيع آنها بيش از پايدار کننده معدني تري کلسيم فسفات است. با افزايش غلظت پايدار کننده اندازه متوسط ذرات کاهش يافت، درحالي که با افزايش غلظت آغازگر، اندازه متوسط ذرات و گستردگي توزيع آنها افزايش يافت. با کاهش دماي پليمر شدن نيز ذراتي با اندازه متوسط کمتر و توزيع باريک تر به دست آمد.