سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصور فربد – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز
آمنه آهنگرپور – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز
ایرج کاظمی نژاد – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

در تحقیق حاضر، به منظور تولید نانولوله های کربنی(CNTs) از روش انباشت بخار شیمیایی ( CVD) استفاده شده است. به طور کلی این روش نیازمند یک منبع کربن در فاز گازی (مثل استیلن، اتیلن، متان و …) ، یک منبع کاتالیستی حاوی ذراتی مثل آهن، نیکل یا کبالت و یک گاز حامل بیاثر میباشد. در تحقیق انجام شده، گاز استیلن (C2H2) به عنوان منبع کربن، پنتاکربنیل آهن (Fe(CO)5) به عنوان منبع کاتالیزوری و آرگن (Ar) به عنوان گاز حامل مورد استفاده قرار گرفتند. یک راکتور استوانه ای کوارتز به عنوان محفظه ی اصلی واکنش در نظر گرفته شد. محدوده های بکار رفته برای دما ۹۰۰-۶۵۰ C ،آهنگ شارش گاز استیلن ۱۲۰-۳۰ سانتی متر مکعب استاندارد بر دقیقه ( sccm) آهنگ شارش گاز آرگن sccm 500-2000 بود.جهت مشاهده ی نمونه ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری ( TEM) و همچنین جهت بررسی ترکیب آنها از آنالیز EDX استفاده شد. مشاهدات نشان میدهند که بهترین نمونه های CNTs در دمای ۷۵۰C ، آهنگ شارش ۱۵۰۰-۱۰۰۰ sccm گاز آرگن و آهنگ شارش sccm 40-45 گاز استیلن تولید شدهاند. طول نانولوله های کربنی در محدوده ای بین ۵۰۰-۱۰۰ میکرومتر و قطر آنها بین ۸۰-۲۰ نانومتر است.