مقاله اثر دما، رطوبت و مدت زمان عمل آوري با بخار آب تحت فشار بر تركيبات شيميايي، تجزيه پذيري و تخميرپذيري سرشاخه خرما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۳۵۷ تا ۳۶۷ منتشر شده است.
نام: اثر دما، رطوبت و مدت زمان عمل آوري با بخار آب تحت فشار بر تركيبات شيميايي، تجزيه پذيري و تخميرپذيري سرشاخه خرما
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرشاخه خرما
مقاله بخار آب تحت فشار
مقاله كربوهيدرات هاي محلول در آب
مقاله تركيبات فنلي قابل استخراج
مقاله تجزيه پذيري
مقاله توليد گاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي فر مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: كركودي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: فرودي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در سال ۱۳۸۵ با هدف بررسي اثر عمل آوري با بخار آب تحت فشار بر ارزش غذايي سرشاخه خرما تحت شرايط كنتـرل شده از نظر رطوبت (۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ درصد)، زمان عمل آوري (۱۲۰، ۱۸۰، ۲۴۰، ۳۰۰ و ۳۶۰ ثانيه) و فشار بخار (۲۰ اتمسفر) در قالب يك طرح كاملا تصادفي با روش فاكتوريل ۵×۴ درسه تكرار براي هر تيمار در موسسه تحقيقات علوم دامـي كشور به انجام رسيد. تاثير عوامل رطوبت و زمان عمل آوري و نيز اثر متقابل آن ها بر كليه تركيبات شيميايي ديواره سلولي، توليدگاز پس از ۲۴ ساعت انكوباسيون و درصد تجزيه پذيري پس از ۴۸ ساعت انكوباسيون معني دار بود (P<0.05). از بين اجزاي ديواره سلولي، تغييرات ليگنين بارزتر بوده و بطور معني داري از ۱۲ درصد در نمونه شاهد، به ۲۵٫۸۰ درصد در نمونه عمل آوري شده تحت شرايط ۳۰ درصد رطوبت و ۳۰۰ ثانيه زمان عمل آوري افزايش پيدا كرد. مقدار قند محلول نيز از ۴٫۵۸ درصد در تيمار شاهد به ۸٫۰۵ درصد در نمونه حاوي ۵۰ درصد رطوبت و عمل آوري شده به مدت ۲۴۰ ثانيه افزايش يافت. اما با طولاني شدن زمان عمل آوري، كاهش معني داري در غلظت قندهاي محلول مشاهده گرديد. كل تركيبات فنلي قابل استخراج، افزايش معني داري داشت و از ۳٫۶۱ در نمونه شاهد، به ۵٫۹۹ درصد در نمونه عمل آوري شده در شرايط ۴۰ درصد رطوبت و ۳۰۰ ثانيه زمان عمل آوري افزايش پيدا كرد. افزايش شدت عمل آوري، كاهش ماده خشك را نيز به همراه داشت، به طوري كه بيشترين كاهش ماده خشك در نمونه عمل آوري شده تحت شرايط ۳۶۰ – ۳۰ (زمان عمل آوري – رطوبت) به ميزان ۱۴٫۴۰ درصد بود. ديواره سلولي بر اثر عمل آوري بخار، كاهش يافت، هر چند كه در برخي تيمارها افزايش معني دار آن با شدت يافتن شرايط عمل آوري مشاهده گرديد. ديواره سلولي فاقد همي سلولز به طور معني داري در مقايسه با تيمار شاهد افزايش پيدا كرد. در بخش آزمايش هاي بيولوژيكي، تجزيه پذيري كليه نمونه هاي عمل آوري شده بيشتر از شاهد بود و افت شستشو از ۲۳٫۴۳ درصد در نمونه شاهد، به ۳۴ درصد در نمونه عمل آوري شده تحت شرايط ۳۰۰-۳۰ (زمان عمل آوري – رطوبت) افزايش پيدا كرد. از بين ۲۱ تيمار مورد مطالعه، تيمار ۱۸۰-۴۰ (زمان عمل آوري – رطوبت) داراي بيشترين ميزان توليد گاز بود و به عنوان تيمار برتر انتخاب گرديد.