سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شوکت اکبرنژاد – مرکز پژوهشی غشاء و فرآیندهای غشایی دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمود موسوی – مرکز پژوهشی غشاء و فرآیندهای غشایی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید پاکیزه – مرکز پژوهشی غشاء و فرآیندهای غشایی دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر شاه طهماسبی – مرکز پژوهشی نانو فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در مقاله حاضر نانوپودرهای اکسیدهای ترکیبی آلومینیوم- تیتانیم به روش سل- ژل کلوئیدی در دماهای ˚۴۵۰C و ˚۶۰۰C تهیه شدند. آنالیزهای UV-Vis ,XRD ,TGA بر روی پودرها انجام شد. طیف XRD تشکیل فاز مکعبی و ارتورمبیک را برای اکسید آلومینیوم و فاز بروکایت را برای اکسید تیتانیوم نشان میدهد. تشکیل فاز بروکایت اکسید تیتانیم قابل توجه بود که تا به حال با این روش گزارش نشده است. آنالیز TGA کاهش وزن حدود ۵۳% را در محدوده دمایی ˚۷۰C تا ˚۵۰۰C نشان می دهد. گاف اپتیکی نانوذرات در دماهای بازپخت ذکر شده، به ترتیب ۴/۱eV , 3/96eV به دست آمد.