سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امین ربیعی زاده – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکد ههای فنی
ابوالقاسم عطایی – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکد ههای فنی دانشگا
علی محمد هادیان – استادیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکد ههای فنی دانش

چکیده:
تولید و ت فجوشی نانوکامپوزیت آلومینا/دی بوراید تیتانیم به عنوان جایگزینی برای دی بوراید تیتانیم خالص درکاربردهایی نظیر زره های سرامیکی مورد بررسی قرار گرفت. افزودن ذرات دی بوراید تیتانیم به زمینه آلومینا م یتواند سبببهبود چقرمگی شکست، سختی و بهبود اکسیداسیون در دمای بالا نسبت به دی بوراید تیتانیم خالص م یشود. در این بررسی برای اولین بار نانوکامپوزیت آلومینا/دی بوراید تیتانیم تولید شده از فرآیند مکانوشیمیایی به روش پرس گرم ت فجوشی شده است. در نتیجه فرآیند تف جوشی در دمای ۱۵۰۰ به مدت ۲ ساعت چگالی نسبی، سختی و چقرمگی شکست برای نمونه بدست آمده به ترتیب۹۹/۵% ,۲۰GPa ,MPa.m1/2 10/1 م یباشد. بهبود فرآیند تف جوشی را م یتوان به نانوساختار بودن کامپوزیت و تسهیل نفوذ مرزدانه ای م یتوان نسبت داد.