سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی سمنانی رهبر – استادیار دانشگاه امام حسین ( ع ) _ دانشکده فنی مهندسی _ گروه مهندسی شیمی
علی اصغر حمیدی – دانشیار دانشگاه تهران _ دانشکده فنی _ گروه مهندسی شیمی
فریبا دارابی – کارشناس دانشگاه علم و صنعت _ دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

خشک کن های پاششی یکی از کاربردی ترین انواع خشک کن ها در صنایع شیمیائی هستند . با وجود بررسیهای بسیاری که بر روی این خشک کن ها بصورت نظری صورت گرفته است عملکرد صنعتی خشک کـن هـا هنـوز از مباحـث مهـم و قابل توجه محققان است . در این تحقیق ابتدا مدل ریاضی ی ک خشک کن پاششی ارائه گردیده و پس از آن این مـدل بـر روی یک خشک کن پاششی صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و روابط معادلات حاکم بر آن نشان داده شده است . سـپس نتایج حاصل لز مدل به منظور بررسی نقش خوراک در سایر متغیزها در خشک کن پاششی صنعتی شرکت پاکسان مـورد تجربه قرار گرفته است نتایج نشان می دهند که مدل مزبور می تواند بدرستی نتـایج تجربـی بدسـت آمـده در یـک بـرج خشک کن پاششی در مقیاس صنعتی را توجیه نماید