سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سینا کلاهگر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
پوریا موحد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پیروز مرعشی – استادیار دانشکده مهندسی مواد و عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
نادر پروین – استادیار دانشکده مهندسی مواد و عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر دمای عملیات حرارتی بین بحرانی برروی خواص کششی و رفتار کار سختی فولاد دو فازی حاصل از فولاد SAE1010 میباشد.به این منظور ورق فولاد فوق با ضخامت ۲mmتحت عملیات حرارتی دو فازی کردن به منظور رسیدن به کسر حجمی متفاوت از مارتنزیت انجام گرفت.متالوگرافی نمونه ها ساختار دوفازی فریتی-مارتنزیتی با گستره ای ازVm بین ۲۱% تا ۹۶% را نشان میدهد.نتایج تست کشش نشان داد که در تمامی نمونه ها با بدست آمدن ساختار دو فازی پدیده نقطه تسلیم از بین رفته است.همچنین ملاحظه شد که استحکام تسلیم با افزایش Vmبه صورت خطی افزایش یافته استدر حالی که استحکام نهایی و انرژی جذب شده تا شکست سیر صعودی وسپس نزولی داشته است.تحلیل هولومان کارسختی نشان داد که رفتار کار سختی نمونه هایی با Vmکمتر از ۵۰% تک مرحله ای است و با افزایش vm توان کارسختی افزایش میابد. با افزایش مارتنزیت به مقادیر بیشتر از ۵۰% جند مرحله ای شدن رفتار کار سختی مشاهده میشود