سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی طباطبایی – دانشیار گروه علوم دامی
احمد احمدی – مربی گروه علوم دامی،
خلیل زابلی – مربی گروه علوم دامی
علی اصغر ساکی – استادیار گروه علوم دامی

چکیده:

دمای محیط ممکن است بر تغییر ارزش غذایی خوراک تأثیر داشته باشد . برای این منظور، چهار جیره غذایی متفاوت انتخاب و هر یک از آنها در اختیار تعداد چهار رأس گوس فند نر مهربان در دو
فصل تابستان و زمستان قرار گرفت و ضریب قابلیت هضم هر یک از مواد مغذی آن با استفاده از روش In vivo محاسبه شد. نتایج حاصله نشان داد که در جیره اول ( ۱۰۰ %ساقه یونجه) و جیره دوم( %۶۰ ساقه یونجه و ۴۰ % دانه جو ) ضریب قابلیت هضم ماده خشک، ماده آل ی و الیاف خام در فصل زمستان در مقایسه با فصل تابستان کاهش معنی داری یافت (۰/۰۵>P) . در جیره سوم (۰ % ساقه یونجه و ۵۰ % دانه جو ) ضریب قابلیت هضم پروتئین خام در زمستان در مقایسه با تابستان افزایش معنی داری یافت (۰/۰۵>P) . همچنین، در جیره سوم در فصل زمستان ضری ب قابلیت هضم چربی نیز بطور قابل توجهی بهبود یافت (۰/۰۵>P) . در جیره چهارم ( ۳۰ % ساقه یونجه و ۷۰ % دانه جو ) در فصل زمستان ضریب قابلیت هضم پروتئین خام بیشتر و ضریب قابلیت هضم الیاف خام بطور معنی داری کمتر شد (۰/۰۵>P) . نتایج این مطالعه نشان می دهد که در زمستان هر چه مقدار الیاف خام جیره افزایش یافت، قابلیت هضم آن کمتر و بر عکس هر چه جیره غذایی سرشار از کربوهیدراتهای محلول شد، قابلیت هضم کربوهیدراتهای محلول افزایش می یابد . زیرا با افزایش سطح دانه جو درجیره، سطح الیاف خام جیره کاسته می شود.