سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی عباسی سورکی –
ناصر مجنون حسینی –
بهمن یزدی صمدی –

چکیده:

از آنجا که دما یکی از عوامل محیطی مهم و احتمالاً محدود کننده کشت انتظاری محسوب می‌شود به منظور بررسی اثر دمای پایین بر میزان جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و مدت آن آزمایشی در شرایط کنترل شده بر روی ۷ ژنوتیپ عدس شامل ۵ لاین مقاوم به سرما و ۲ رقم مرسوم منطقه‌ای انجام گردید و دو دمای ۱۰ و ۲۵ درجه مورد مقایسه قرار گرفتند. دمای پایین سرعت جوانه‌زنی را کاهش داد و طول مدت جوانه‌زنی را افزایش داد .ژنوتیپ‌های عدس از نظر واکنش به دمای پایین در جوانه‌زنی در سطح ادرصد با یکدیگر تفاوت داشتند. ژنوتیپ‌ها از نظر مقاومت گیاهچه به سرما نیز تفاوت معنی‌داری را نشان دادند و گیاهچه‌هایی که در دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد جوانه زده بودند نسبت به آنهایی که در دمای ۲۵ درجه جوانه زده بودند مقاومت بیشتری را نسبت به سرما نشان دادند و از نظر مرحله رشدی نیز گیاهچه‌ها در ۴ و ۶ برگی بیش از ۸ برگی به سرما مقاومت نشان دادند.