سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی علیزاده آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سرامیک
فرامرز عادلی – کارشناسی ارشد جوشکاری
سیدمحمدمهدی هادوی – دکترای مواد
رضا عجمی – کارشناس ارشد انتخاب مواد

چکیده:

به دلیل کاربرد روز افزون استفاده از اتصال سرامیکها در ساخت سازه های چند گانه، توجه زیادی به خواص و بهینه سازی فرایند آنها شده است. از بین سرامیکهای اکسیدی، آلومینا به دلیل خواص سایشی ومقاومت به خوردگی و تحمل دمایی بالا، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. استفاده ار آلیاژهای لحیم به منظور اتصال آلومینا/آلومینا بیسار رایج می باشد. در این تحقیق، برای اتصال سرامیکهای آلومینایی، از آلیاژ لحیمCuAgTiدر محیطAr+H2و در دماهای ۱۰۰۰و۱۱۰۰و۱۲۰۰درجه و در بار ثابت، مورداستفاده شده است. از آنالیزSEM-EDXبرای تعیین ترکیب شیمایی نقاط مختلف فصل مشترک آ لومینا با فلز و نیز فصل مشترک ایجاد شده در اثر فرایند اتصال، استفاده شده است. میزان نفوذ عنصرTiکه عامل مهمی در کیفیت اتصال محسوب می شود، بوسیله آنالیز الکترون روبشی با میکروسکپ الکترونی تشخیص داده شده و طیف فراوانی آن و عناصرAl و O ،Cu ،Ag نیز بدست آمده است. از رویتصاویرSEMضخامت لایه هایTi3Cu3O ،TiO کل فصل مشترک و فلز لحیم باقیمانده استخراج و از نسبت آنها به عنوان معیاری برای استحکام اتصال استفاده شده است. مشخص شده است که با افزایش دما تا ۱۱۰۰ درجه کیفیت اتصال مناسب و بعد از آن کاهش می یابد.