سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالعلی ذوالانواری – گروه فیزیک دانشگاه اراک
ابراهیم حاج علی – گروه فیزیک دانشگاه امام حسین (ع)
اعظم فتحی – گروه فیزیک دانشگاه اراک

چکیده:

در این مقاله اثر دما بر خواص فیزیکی تک بلورهای NaClxBr1-x که جزئ هالیدهای قلیایی می باشند، بررسی شده است. ساختار شبکهای این بلورها به ازائ دماهای مختلف بین K 298-548 مطالعه ومشخص شد که باافزایش دما چگالی بلور NaCl0/9 Ba0/1 کاهش می یابد. همچنین ضریب انبساط گرمایی حجمی بلور یاد شده برابر ؟؟؟؟ محاسبه گردید. نتایج بدست آمده از آزمایشات سختی سنجی بر روی بلورهای NaClxBr1-x نشان داد که با افزایش درصد برمید سدیم میزان سختی ابتدا افزایش و برای ترکیب NaCl0.5Br 0.5 به مقدار ماکزیمم خود رسیده و سپس کاهش مییابد.