سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم صفایی کتولی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان و کارشناسی ا
محسن علمایی – گروه زیست شناسی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
شادمان شکروی – گروه زیست شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فریبا امیرلطفی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان و کارشناسی ا

چکیده:

سیانوباکتریوم خاک زی Nostoc sp. از نظـر تولیـد ترکیبـات آنتـی باکتریـال، تثبیـت نیتـروژن مولکـولی و تـوان تعـدیل شوری، نمونه ای توانمند به نظر می رسد . با توجه به بعد کاربردی نمونه، برون ریزش آمونیوم و تعدیل وضعیت رنگیزه ای در این سـیانوباکتری، در شـدت نـور محـدود ، تغییـ رات شـوری و تغییـ ر در دمـا محـیط مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت . نمونـه از شالیزارهای استان گلستان در دوره یک سـاله انجـام گرفـت . پـس از تخلـیص و شناسـایی، سـیانوباکتریوم . Nostoc sp در محیط کشت مایع BG0- 11 و نور ۲ میکرومول کوانتا بر مترمربع در ثانیه، دمای ۲۸ درجه سانتی گراد و روشـنایی سـفید مداوم قرار گرفت . در شرایط محدودیت دی اکسیدکربن، تیمارهای شوری از نوع NaCl شامل ( محیط کـشت ) ، %۰/۲۵ ، %۰/۵ و %۱ نمک با هوادهی و شیکر بود . هم چنین در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد نیز شوری مختلف از جملـه شـاهد محـیط کشت، %۰/۲۵ ، %۰/۵ و %۱ با هوادهی و شـیکر در نظـر گرفتـه شـد . نتـایج نـشان داد کـه در دمـای ۲۸ درجـه سـانتی گـراد بیش ترین رشد در شوری %۰/۵ است . در فاز تصاعدی رشد نمونه، بیش ترین بـرون ریـزش آمونیـوم در روز سـوم مـی باشـد هم چنین وضعیت رنگیزه ای در این دما نشان داد که بیش ترین محتوی رنگیـزه ای مربـوط بـ ه رنگیـزه مـی باشـد . کـاهش دمـا الگوهای رفتاری نمونه را تغییر می دهد و بهینه رشد مربوط به شوری %۱ می باشد که در شرایط دمایی ۱۵ درجه سانتی گـراد است .