مقاله اثر دوازده هفته تغيير فعاليت هاي زندگي بر بيان ژن و غلظت پلاسمايي آديپونكتين در مردان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: اثر دوازده هفته تغيير فعاليت هاي زندگي بر بيان ژن و غلظت پلاسمايي آديپونكتين در مردان چاق
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين هاي LAM
مقاله بيان ژن آديپونکتين،hs-CRP سرم
مقاله مردان چاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نيا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن نيا صادق
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چاقي مركزي موجب كاهش بيان ژن آديپونكتين و غلظت آن در سرم مي شود. اثر تغيير فعاليت هاي زندگي(LAM)  مطابق با دستورالعمل مراكز كنترل بيماري (CDC) و كالج آمريكايي طب ورزش (ACSM) بر بيان ژن آديپونكتين و ترشح آن در افراد چاق به خوبي مشخص نيست. هدف از مطالعه حاضر بررسي اثر ۱۲ هفته LAM بر بيان ژن و غلظت آديپونكتين پلاسما در مردان چاق بود.
مواد و روش ها: به اين منظور ۱۶ مرد ميانسال سالم با ميانگين و انحراف معيار سن ۶٫۰۱±۴۲٫۰۶ سال به دو گروه شاهد (تعداد=۸) و تمرين (تعداد=۸) تقسيم شدند. برنامه تمرين شامل ۱۲ هفته پياده روي روي نوارگردان مطابق دستورالعمل CDC و ACSM بود. بر اساس دستورالعمل LAM، آزمودني ها ۴ روز در هفته و هر روز ۲ مايل را به مدت ۳۰ دقيقه با سرعت ۶٫۶ كيلومتر در ساعت روي نوارگردان راه رفتند. پس از اتمام دوره تمرين آزمودني ها به مدت يك هفته از هرگونه فعاليت بدني شديد پرهيز كردند تا ماندگاري اثر تمرين نيز بررسي شود.
يافته ها: وزن، نمايه توده بدن، توده چربي، درصد چربي، حجم چربي زيرپوستي و احشايي ناحيه مركزي، حجم چربي زيرپوستي ناحيه محيطي، اندازه دور كمر و لگن و نسبت دور كمر به لگن پس از ۱۲ هفته تمرين LAM نسبت به گروه شاهد كاهش معني دار داشت(p<0.05) . يك هفته عدم تمرين تاثيري در تغييرات ايجاد شده در تركيب بدن نداشت. هم چنين، حداكثر اكسيژن مصرفي و بيان ژن آديپونكتين در بافت چربي زيرپوستي ناحيه شكم و باسن آزمودني ها پس از ۱۲ هفته تمرين LAM نسبت به گروه شاهد افزايش معني داري پيدا كرد (p<0.05). از طرف ديگر، پس از ۱۲ هفته تمرين LAM اختلاف معني داري در سطح آديپونكتين پلاسما و پروتئين واكنش دهنده با حساسيت بالا (hs-CRP) در سرم بين دو گروه مشاهده نشد اما سطح آديپونكتين پلاسما پس از يك هفته عدم تمرين نسبت به گروه شاهد افزايش معني دار و سطح hs-CRP سرم پس از اين مدت كاهش معني داري يافت (p<0.05).
نتيجه گيري: هر چند ۱۲ هفته تمرين LAM موجب بهبود تركيب بدن و آمادگي قلبي – تنفسي و بيان ژن آديپونكتين در مردان چاق شد، شدت و مدت اين نوع تمرين ها براي افزايش آديپونكتين پلاسما و كاهش ميزان hs-CRP كافي نبود.