سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پریسا شریفی – کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ارومیه
مهدی تاج بخش – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر چهار دور مختلف آبیاری بر روی عمل کرد و صفات کمی سه رقم آفتابگردان در سال ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه آزمایشی بصورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجزاء گردید. ارقام مورد استفاده در این بررسی شامل رقم زاریا ، گلشید و Hysun33 بودند و ۴ دور آبیاری اعمال شده عبارت بودند از : دور آبیاری اول هر ۸ روز یکبار (شاهد)، دور آبیاری دوم هر ۱۲ روز یکبار، دور آبیا ری سوم هر ۱۶ روز یکبار ، دور آبیاری چهارم هر ۲۰ روز یکبار، نتایج نشان دادند با افزایش دور آبیاری صفات تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه در ه کتار، درصد روغن ، شاخص برداشت ، قطر طبقو وزن دانه کاهش یافتند و درصد پو کی دانه ها افزایش یافت. ولی این صفات برای رقم زار یا کم تر از دو رقم دیگر تحت تاثیر دور عمل کرد دانه برای رقم گلشید در دور آبیاری اول بود . با توجه به عمل کرد مطلوب، زاریا در دور آبیاری دوم (هر ۱۲ روز یکبار) کاشت این رقم همراه با عمل کرد مطلوب باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود و قابل توصیه به کشاورزان است.