مقاله اثر دوره هاي مختلف رقابت علف هاي هرز بر عملکرد آفتابگردان رقم آلستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر دوره هاي مختلف رقابت علف هاي هرز بر عملکرد آفتابگردان رقم آلستار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلستار
مقاله رقابت تمام فصل
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله مديريت علف هاي هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده مقبلي اميرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي خانقاه شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير دوره هاي مختلف رقابت علف هاي  هرز بر عملکرد آفتابگردان رقم آلستار آزمايشي در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه آزاد اسلامي تبريز به  صورت طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام شد. پنج تيمار اول شامل حضور علف هاي هرز در ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ هفته اول و سپس كنترل آن ها در مابقي فصل رويش بود. تيمار ششم شامل حفظ علف هاي هرز در كل دوره رويش بود. تيمار هفتم به عنوان شاهد انتخاب شد و علف هاي هرز موجود در كل دوره رويش كنترل شدند. علف هاي هرز غالب مزرعه شامل تاج خروس، سلمه تره، مرغ و پيچك بودند. نتايج نشان داد كه بين تيمارهاي مختلف از نظر تاثير روي شاخص سطح برگ، قطر طبق، تعداد دانه در طبق، درصد پوكي دانه، وزن صد دانه، عملكرد دانه و عملكرد روغن اختلاف معني دار وجود داشت. ميزان كاهش شاخص سطح برگ در تيمار رقابت تمام فصل علف هاي هرز نسبت به شاهد ۵۴ درصد محاسبه شد. رشد توام علف هاي  هرز و آفتابگردان به مدت بيش از ۸ هفته توانست روي تعداد دانه در طبق تاثير منفي و معني دار داشته باشد. كاهش عملكرد دانه تيمار رقابت تمام فصل نسبت به شاهد  27.5درصد بود. با توجه به کاهش عملکرد روغن از حداقل ۲۹ درصد در تيمار کنترل علف هاي هرز بعد از ۴ هفته اول سبز شدن تا حداکثر ۴۳ درصد در تيمار رقابت تمام فصل در اثر حضور علف هاي هرز مورد نظر در سطوح تراکم مورد مطالعه در آزمايش، کنترل علف هاي هرز در صورت حضور و رشد توام آنها با آفتابگردان تا بيش از دو هفته اول دوره رشد توصيه مي شود.