سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر حسین پهلوانی – دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر صباغ نیا – دانشگاه تربیت مدرس
محمد تقی آل ابراهیم – دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسن راشد محصل – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کاتوس جزو گروه علفهای هرز چندساله است ودر بسیاری از نقاط جهان در مزارع و باغات مشکل ایجاد نموده است. اثر دوره های غرقاب بر روی جوانه زنی این علف هرز تحت شرایط گلخانه آزمایش شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۶ تیمار(دوره های غرقاب از ۰ تا ۲۱ روز) و۴ تکرار در موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی و در بخش علفهای هرز انجام شد. نتایج نشان داد افزایش دوره غرقاب، بر روی درصد جوانه زنی تأثیری نداشت. در حالیکه وزن تر وطول هیپوکوتیل وریشه چه تحت شرایط غرقاب نسبت به تیمار شاهد کاهش پیدا کرد. بذور در شرایط غرقاب بمدت ۳ روز بیشترین وزن تر و پس از ۲۱ روز غرقاب کمترین وزن تر را داشتند. طول هیپوکوتیل در۰ و۱ روز غرقاب، بالاترین میزان و در ۱۴ روز غرقاب کمترین میزان خود را داشت. طول ریشه چه در ۰، ۱، ۳ و۷ روز غرقاب بالاترین و در روزهای ۱۴ و۲۱ پس از غرقاب، کمترین مقدار را داشت.