سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی رضایی – کارشناس ارشد آبیاری و زراعت موسسه تحقیقات برنج کشور
مجید نوری – کارشناس ارشد آبیاری و زراعت موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

جهت تعیین بهترین دور آبیاری برای برنج رقم هاشمی آزمایشی طی دو سال متوالی ۸۱ – ۱۳۸۰ در مؤسسه تحقیقات برنج کشور – رشت با ۴ تیمار آبیاری شامل غرقاب دائم و دورهای آبیاری ۵، ۸ و ۱۱ ، روزه در ۳ تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به اجرا گذاشته شد.
نتایج سال ۱۳۸۰ حاکی از اینست که تیمار آبیاری غرقاب دائم با مصرف ۱۰۰۳ میلی متر آب در طی فصل رویش بالاترین عملکرد شلتوک را با مقدار ۳۸۴۵ کیلوگرم در هکتار داشته است و کمترین مصرف آب و عملکرد مربوط به تیمار دور آبیاری ۱۱ روزه با عملکرد ۲۷۵۰ کیلوگرم در هکتار و مصرف آب ۴۱۴ میلی متر بوده است . نتایج سال ۱۳۸۱ نشان می دهد که تیمار آبیاری ۸ روزه با مصرف ۵۷۰ میلی متر آب بالاترین عملکرد را با مقدار ۳۲۷۱ کیلوگرم در هکتار داشته است و کمترین مصرف آب و عملکرد مربوط به تیمار دور آبیاری ۱۱ روزه با عملکرد ۳۰۳۸ کیلوگرم در هکتار و مصرف آب ۵۰۸ میلی متر بوده است. نتایج تجزیه واریانس ساده نشان می دهد علیرغم اختلاف معنی دار در مقدار مصرف آب در هر دو سال اعمال تیمارهای آزمایش بر روی صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری نداشته است . مقایسه میانگین داده ها بر مبنای آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که برای صفت عملکرد در سطح احتمال ۵ درصد تیمار آبیاری هر روزه با میانگین عملکرد ۳۴۹۶ کیلوگرم در هکتار در کلاس a و تیمار آبیاری ۸ روزه ازیکطرف با تیمار آبیاری هر روزه و از طرف دیگر با تیمارهای آبیاری ۵ و ۱۱ روزه که در کلاسb قراردارند مشترک می ب اشند این در حالی است که ارتفاع بوته و تعداد پنجه تمام تیمارها در یک کلاس قرارگرفتند. متوسط عملکرد شلتوک و مصرف آب در دو سال اجرای طرح نشان می دهد که تیمارهای دورآبیاری ۸ روزه و غرقاب دائم به ترتیب دارای بالاترین و کمترین مقدار راندمان مصرف آب می باشند.