سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرهاد مشیری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
نیازعلی ابراهیمی پاک – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات کشاورز

چکیده:

پوسیدگی گل گاه گوچه فرنگی از بیماری های مهم و شایع می باشد که کم آبی می تواند از دلایل مهم بروز این اختلال فیزیولوژیکی محسوب شود. این عارضه ناشی از کمبود کلسیم درمیوه گوجه فرهنگی است. با این که خاک های ایران که اکثرا آهکی بوده و به نظر می رسد که نیاز گیاهان به کلسیم تامین خواهد شد ولی با در نظر گرفتن برخی شرایط از جمله خشکی، انتقال این عنصر از برگ به میوه گیاه دچار اشکال می گردد. این بیماری با مصرف کودهای حاوی کلسیم برطرف می گردد. شواهدی نیز در دست است که پوسیدگی گیاه گاه بیشتر تحت کنترل عوامل محیطی نظیر دماف آب و مقدار آمونیوم است. با توجه به مطالب ذکر شده، انجام این پژوهش به منظور مطالعه اثرات تنش خشکی بر ظهور پوسیدگی گل گاه گوجه فرنگی و امکان بهبود آن بامصرف کلسیم و پتاسیم انجام شد.