سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصلح الدین رضایی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب اصفهان
اسماعیل حقیقت – کارشناس بخش تحقیقات خاک و آب اصفهان

چکیده:

برای برنامه ریزی آبیاری سطحی میزان تخلیه مجاز رطوبت خاک در منطقه موثر نفوذ ریشه قبل از هر نوبت آبیار و اثر آن بر عملکرد گیاه مورد نیاز است. بدین منظور اثر ترکیب فاکتوریل سه سطح ۵۰، ۷۰ و ۹۰ درصد، تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک د رمراحل قبل از گل دهی و بعد از گل دهی بر پنبهرقم ورامیندر یک خاک لومی – سیلتی در قالب طرح آمایر بلوک های کامل تصادفی درچهار تکرار در ایستگاه مرکز تحقیقاتکشاورزی اصفهان در منطقه رودشت موردمطالعه قرار گرفت. میانگین عملکرد وش پنبه برابر با ۳/۵۹ تن در هکتار ، وزن یک غوزه ۵/۳۶ و تعداد غوزه در بوته ۸/۸۳ و ارتفاع نهایی گیاه در زمان برداشت ۷۹/۲ سانتیمتر و درصد پوشش نهایی ۷۵/۹ بود. اثر رژیم رطوبتی بر عملکردو اجراء آن در بعد از گل دهی بیشتر از قبل از گلدهی بود. اثر رژیم رطوبتی بعد از گلدهی بر عملکرد پنبه، ارتفاع بوته تعداد غوزه در یک بوته، وزن یک غوزه در حد یک درصد و قبل از گلدهی بر ارتفاع بوته، تعداد غوزه در بوته و وزن یک غوزه در سطح احتمال ۵ درصد معنیدار گردید. بالاترین عملکرد از تیمار ۵۰ درصد کسر رطوبتی قبل و ۵۰ درصد بعد از گل دهی بدست امد و با تیمار ۹۰ درصد کسر رطوبتی قبل و ۷۰ درصد بعد از گل دهی اختلاف معنیداری نداشت. بالاترین و کمترین راندمان مصرف آب بترتیب از تیمار ۹۰ درصد کسر رطوبتی قبل و ۷۰ درصد بعد از گل دهی و ۵۰ درصد کسر رطوبتی قبل و بعد از گل دهی بدست آمد. اولین نوبت آبیاری حدودیک ماه پس از کشت و ۲ تا ۳ نوبت آبیاری تا شروع مرحله گلدهی با دور ۱۰ تا ۱۴ روزه و ۵ تا ۶ نوبت تا زمان برداشت با دور ۱۲ تا ۱۶ روز، و خیس کردن خاک تا حد ظرفیت زراعی تاعمق ۸۰-۶۰ سانتیمتری در شرایط مشابه این آزمایش (مصرف ۸۰۰ الی ۹۰۰ میلیمتر آب ) جهت تولید اقتصادی پنبهبا توجه به کمبود منابع آب در منطقه توصیه می گردد.