مقاله اثر دوزهاي مختلف هورمون eCG بر پارامترهاي توليدمثلي بز کرکي راييني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۹۸ تا ۳۰۲ منتشر شده است.
نام: اثر دوزهاي مختلف هورمون eCG بر پارامترهاي توليدمثلي بز کرکي راييني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله eCG
مقاله بز راييني
مقاله فصل غيرتوليدمثلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدخشان يداله
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري آهنگري يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري اميرحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين آزمايش اثر دوزهاي مختلف هورمون eCG بر پارامترهاي توليدمثلي شامل، درصد پاسخ به فحلي، طول دوره فحلي، فاصله تا آغاز فحلي، درصد آبستني، درصد زايش، طول دوره آبستني و چندقلوزايي بز کرکي راييني در فصل غيرتوليدمثلي مورد بررسي قرار گرفت. تزريق دوزهاي صفر، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ واحد بين المللي به پاسخ به فحلي ۱۰۰ درصد در همه تيمارها و فاصله تا آغاز فحلي پس از خارج کردن سيدر ۲۰٫۱۱، ۱۹٫۳۰، ۲۲٫۳۰، ۲۱٫۹۸ و ۲۱٫۳۳ ساعت و طول مدت فحلي به ترتيب ۱۹٫۱۱، ۲۰٫۴۳، ۱۸٫۸۰، ۱۸٫۰۲ و 18.64 ساعت منتهي شد. درصد آبستني به ترتيب ۶۰، ۶۸، ۷۴، ۸۳ و ۸۷ و درصد زايش به ترتيب ۹۳، ۹۳، ۸۸، ۸۵ و ۸۶ به دست آمد. هيچ کدام از پارامترهاي بالا تفاوت معني داري را نشان ندادند (P>0.05). طول دوره آبستني به ترتيب ۱۴۹٫۳۸، ۱۴۹٫۱۳، ۱۴۹٫۵۲، ۱۴۸٫۳۱ و ۱۴۷٫۳۱ روز و چندقلوزايي به ترتيب ۱٫۳۱، ۱٫۳۵، ۱٫۲۹، ۱٫۹۱ و ۲٫۰۹ بوده است. طول دوره آبستني و چندقلوزايي گروه دريافت کننده ۴۰۰ واحد با گروه ۵۰۰ واحد و گروه شاهد (صفر) با گروه هاي ۲۰۰ و ۳۰۰ واحد مشابه بود. تنها بين گروه ۵۰۰ واحد با گروه هاي شاهد، ۲۰۰ و ۳۰۰ واحد هورمون اختلاف معني دار در طول آبستني مشاهده شد (P<0.05). چندقلوزايي در گروه ۴۰۰ و ۵۰۰ واحد به لحاظ آماري با گروه هاي شاهد، و دريافت کننده ۲۰۰ و ۳۰۰ واحد تفاوت داشت (P<0.05). اين آزمايش نشان مي دهد تزريق دوز ۵۰۰ واحد هورمون باعث افزايش چندقلوزايي و دوزهاي کمتر از ۵۰۰ واحد باعث بهبود پارامترهاي توليدمثلي بز کرکي راييني مي گردد.