مقاله اثر دويدن روي نوارگردان بر غلظت پروتئين وابسته به آگوتي (AGRP) عضله و سرم در موش هاي نر صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۵۵ تا ۴۶۱ منتشر شده است.
نام: اثر دويدن روي نوارگردان بر غلظت پروتئين وابسته به آگوتي (AGRP) عضله و سرم در موش هاي نر صحرايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله AGRP عضله
مقاله AGRP سرم
مقاله تمرين هوازي
مقاله عضله سولئوس
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني كاخك سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري نياكي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محققي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خبازيان بهزادمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي رزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:.سازوکار تنظيم اشتها يکي از موضوعات مهم در فيزيولوژي ورزش است. AGRP يکي از نوروپپتيدهاي مهم تنظيم کننده اشتها و هموستاز انرژي است. هدف از اين مطالعه بررسي اثر تمرين دويدن روي نوارگردان بر غلظت بافتي و سرمي AGRP در موش هاي صحرايي نر بود.
مواد و روش ها: ۴۰ سر موش نر صحرايي نژاد ويستار به دو گروه تجربي و شاهد تقسيم شدند. گروه تجربي به مدت ۱۰ هفته، هر هفته ۵ روز متوالي و هر روز يك جلسه با شدت ۲۸ متر در دقيقه، معادل ۷۵% حداكثر اكسيژن مصرفي، به تمرين پرداختند. پس از اتمام دوره تمرين، گروه هاي تجربي و شاهد هر كدام به دو زيرگروه ناشتا و سير (۱۰ عدد) تقسيم شدند، به اين ترتيب كه دو زيرگروه ناشتا پس از يك شب كامل ناشتايي و دو زيرگروه سير پس از ۳ ساعت محروميت از غذا بيهوش و سپس کشته شدند. غلظت AGRP در عضله سولئوس و سرم اندازه گيري شد.
يافته ها: تمرين باعث افزايش معني داري در AGRP بافت عضله و سرم در حالت ناشتا و افزايشAGRP  سرم در حالت سيري شد. اما بر AGRP عضله در حالت سيري تاثيري نداشت. هم چنين، همبستگي مثبتي بين AGRP عضله و سرم مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به اين که تمرين باعث تعادل انرژي منفي در موش ها مي شود، در پاسخ به آن AGRP از هيپوتالاموس (و شايد عضله) ترشح مي گردد تا دريافت غذا تحريک شده و نيازهاي انرژي تامين شوند و شايد اين يکي از سازوكارهاي فراجبراني گليکوژن نيز باشد.