سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد خلیق قرهتپه – دانشجویان تغذیه طیور دانشگاه کردستان
قربانعلی صادقی – اساتید گروه علوم دامی دانشگاه کردستان
احمد کریمی – اساتید گروه علوم دامی دانشگاه کردستان
اسعد وزیری – اساتید گروه علوم دامی دانشگاه کردستان

چکیده:

بمنظور بررسی اثر دو ترکیب از گیاهان دارویی بر عملکرد جوجه های گوشتی، تعداد ۲۵۶ قطعه جوجه خروس یکروزه نژاد راس ۳۰۸ خریداری و به طور تصادفی به چهار گروه مساوی با چهار تکرار تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از تیمارشاهد (C) تیمار آنتی بیوتیک حاوی ۲۰۰ گرم ویرجینیامایسین در هر تن خوراک (V) جیره حاوی ۱%مخلوط گیاهان برگ یونجه، ریشه بابا آدم، ریشه شیرینبیان و دارچین (A) و جیره حاوی ۱% مخلوط گیاهان برگ یونجه، قنطوریون، افسنتین و برگ سنا (B) نتایج مطالعه حاضر نشان داد که وزن بدن در سن ۴۲ روزگی بهطور معنی داری
(P<0.05) توسط تیمارهای آزمایشی تحت تأثیر قرار گرفت. به گونه ای که تیمار B افزایش معنی داری را در این صفت در مقایسه با تیمار A نشان داد؛ لیکن وزن بدن در این تیمار قابل مقایسه با تیمار آنتی بیوتیک بوده و نسبت به تیمار شاهد بهبود عددی (۴٫۲۵%) را سبب شد. افزایش وزن روزانه در جوجه های تغذیه شده با تیمار A در سنین ۲۱ تا ۴۲ و ۱ تا ۴۲ روزگی نسبت به گروه آنتی بیوتیک به طور معنی داری کمتر بود (P<0.05) خوراک مصرفی توسط تیمارهای آزمایشی تحتتأثیر قرارنگرفت. افزودن آنتی بیوتیک به جیره جوجه های گوشتی بهبود ضریب تبدیل خوراک را نسبت به گروه شاهد و سایر تیمارها در پیداشت، در حالیکه تیمار A موجب افزایش معنی دار (P<0.05) ضریب تبدیل خوراک نسبت به بقیه تیمارها گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از ترکیب گیاهان دارویی مذکور بهبودی را در عملکرد جوجه های گوشتی ایجاد ننمود.