مقاله اثر دو روش تدريجي و ناگهاني خشک کردن بر شاخص هاي بيانگر سلامت پستان در گاوهاي با دوره خشکي کوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۹۵ تا ۵۰۲ منتشر شده است.
نام: اثر دو روش تدريجي و ناگهاني خشک کردن بر شاخص هاي بيانگر سلامت پستان در گاوهاي با دوره خشکي کوتاه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش خشک کردن
مقاله دوره خشکي کوتاه
مقاله عفونت درون پستاني
مقاله لاکتوفرين
مقاله شمار سلول هاي سوماتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني غفاري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه بررسي اثر دو روش خشک کردن (ناگهاني و تدريجي) بر شاخص هاي بيانگر سلامت پستان در گاوهاي با دوره خشکي کوتاه بود. در اين مطالعه از ۱۸ راس گاو شيري نژاد هلشتاين چند شکم زايش (۰٫۱۴±۲٫۶۶) با طول دوره خشکي ۳±۳۰ روز در قالب طرح کاملا تصادفي استفاده شد. نمونه گيري از کارتيه هاي جلو و عقب دام ها ۷ و ۳ روز قبل از خشک کردن، دو و يک هفته قبل از زايش، زايش و يک هفته پس از زايش صورت گرفت. نمونه هاي ترشحات پستاني جهت آناليز غلظت لاکتوفرين در دماي ۱۸- درجه سانتي گراد منجمد شد. نمونه هاي که جهت آناليز ترکيبات شير، شمار سلول هاي سوماتيک و کل باکتري هاي شير گرفته مي شد، در دماي ۴ درجه سانتي گراد نگه داري و به آزمايشگاه منتقل شدند. نتايج نشان داد که بين دو روش خشک کردن تدريجي و ناگهاني در گاوهاي با دوره خشکي کوتاه از لحاظ درصد چربي، پروتئين، لاکتوز و pH شير در طي خشک کردن، زايش و يک هفته پس از زايش تفاوت معني داري وجود ندارد. غلظت لاکتوفرين بين دو روش خشک کردن تفاوت معني داري داشت(p<0.05)  و غلظت آن در گاوهاي خشک شده به روش تدريجي بالاتر از روش ناگهاني بود(P<0.01)  هر چند از لحاظ کل باکتري هاي شير تفاوت معني داري بين دو روش خشک کردن وجود نداشت ولي ميزان کل باکتري هاي شير در دو روش خشک کردن ناگهاني و تدريجي در کارتيه هاي عقب نسبت به کارتيه هاي جلو بيشتر بود (P<0.01). شمار سلول هاي سوماتيک شير گاوهاي خشک شده به روش ناگهاني به طور معني داري بالاتر بود(P<0.05) . بين دو روش خشک کردن ناگهاني و تدريجي از لحاظ غلظت لاکتوفرين، شمار سلول هاي سوماتيک، درصد لاکتوز، چربي، پروتئين و pH ترشحات پستاني بين کارتيه هاي جلو و عقب تفاوت معني داري وجود نداشت. در اين مطالعه هم بستگي مثبتي بين کل باکتري هاي شير با شمار سلول هاي سوماتيک به دست آمد (p<0.01؛r=0.352 ). با توجه به بالاتر بودن غلظت لاکتوفرين در ترشحات پستاني گاوهاي خشک شده به روش تدريجي و به دليل فعاليت ضد باکتريايي لاکتوفرين عليه پاتوژن هاي مولد ورم پستان، به نظر مي رسد که روش خشک کردن تدريجي در گاوهاي با دوره خشکي کوتاه مفيدتر باشد.