سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود غلامی توران پشتی – دانشجوی سابق دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – ا ستادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن فرحبخش – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثر دو سطح آبیاری بر برخی از روابط آ بی گ یاه زعفران ، آزمایشی گلدانی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و بصورت آزمایشات فا کتوریل با ۶ تیمار و ۴ تکرار انجام شد و در هر گلدان سه بنه بزرگ زعفران کشت گرد ید. در این تحقیق از سه توده بومی زعفران که از شهرستان های تربت حیدریه، گناباد و فردوس تهیه شده بودند و دو سطح محتوی آب خاک که شامل ۴۰ % ظرفیت مزرعه و ۹۰ % ظرفیت مزرعه بودند استفاده شد . پس از کاشت بنه ها، سطح گلدان ها، با یک لایه پرلایت به ضخامت ۲ سانتیمتر پوشانده شد . تعدا دی گلدان نی ز با شر ایطمشابه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد . در طول دوره رشد ، گلدان ها بصورت هفتگ ی وزن شدند و در پا ی ان دوره رشد بر اساس مقدار آب مصرف شده و ماده خشک تو لید شده، کل آب مصرفی توسط گ ی اه، کار ایی مصرف آب و متوسط سرعت تعرق محاسبه شد . در طول دوره رشد برگ ها، محتوی نسبی رطوبت برگRWC)ن ی ز ط ی چند مرحله اندازه گیری شد . نتایج آزما یش نشان داد که بین سه توده بوم ی تنها از نظر کار ایی مصرف آب اختلافات معنی دار وجود دارد اما در غالب موارد بجز نسبت وزن خشک برگ به بنه و محتو ی نس بی آب برگ، ب ین سطوح آبیاری اختلافات مع نی دار در سطح احتمال ۵% وجود دارند . بالاتر بودن کار ایی مصرف آب در توده بوم ی گناباد ممکن است به علت رشد رو یشی بیشتر این توده باشد . همچنین نتا یج نشان م ی دهد که گ یاه زعفران نسبت به سا یر گ یاهان زراعی دارای کارایی مصرف آب بسیار بالایی است