مقاله اثر دو نوع ارتز neoprene palumbo و Geno direxa stable بر درد و سطح فعاليت هاي فيزيکي روزمره افراد مبتلا به سندرم درد مفصل پتلوفمورال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۲۰ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر دو نوع ارتز neoprene palumbo و Geno direxa stable بر درد و سطح فعاليت هاي فيزيکي روزمره افراد مبتلا به سندرم درد مفصل پتلوفمورال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتز neoprene palumbo
مقاله ارتز Geno direxa stable
مقاله سندرم درد مفصل پتلوفمورال (P.F.P.S
مقاله فعاليت هاي روزمره A.D.L
مقاله شدت درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سندرم درد مفصل پتلوفمورال يکي از شايع ترين بيماري هاي ارتوپدي در بين ورزشکاران، نظاميان و افراد عادي است. هرچند علت اين بيماري ناشناخته است؛ ولي يکي از مهم ترين علل بروز اين بيماري مي تواند؛ مشکلات ساختاري اندام تحتاني باشد. يکي از موثرترين روش هاي درمان افراد مبتلا به اين سندرم، استفاده از ارتزهايneoprene palumbo  و Geno direxa stable مي باشد؛ اما مطالعات اندکي در مورد اثر اين ارتزها وجود دارد. اين مطالعه به منظور تعيين اثر ارتز neoprene palumbo و Geno direxa stable بر درد و فعاليت هاي روزمره افراد مبتلا به سندرم درد مفصل پتلوفمورال انجام شد.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني ۳۰ بيمار مرد مبتلا به سندرم درد مفصل پتوفمورال در رده سني ۱۸ تا ۴۰ ساله مراجعه کننده به بيمارستان حضرت وليعصر (عج) اراک در طي سال ۱۳۸۷ به صورت تصادفي در دو گروه ۱۵ نفره استفاده کننده از ارتزneoprene palumbo  و ارتز  Geno direxa stableقرار گرفتند. با استفاده از مقياس بصري درد (VAS) و پرسشنامه KOOS شدت درد، سطح فعاليت هاي روزمره ADL و سفتي مفصلي، قبل و سه هفته بعد از درمان مورد ارزيابي قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون هاي تي زوج و تي مستقل مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: بعد از استفاده از ارتز ميانگين شدت درد کاهش و فعاليت فيزيکي روزانه افزايش معني داري از نظر آماري نشان دادند (P<0.05). ولي در مقايسه بين دو نوع ارتز neoprene palumbo وGeno direxa stable  تفاوت آماري معني داري از نظر شدت درد و فعاليت فيزيكي روزانه مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه هر دو نوع ارتز neoprene palumbo و Geno direxa stable تقريبا به يک ميزان باعث بهبود علايم سندرم درد مفصل پتلوفمورال مانند شدت درد و سطح فعاليت هاي فيزيکي روزمره بيماران مي شوند.