سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمشید شهرابی فراهانی –
احمدرضا درستی –
وحید ترابی –
مریم چمری –

چکیده:

سرب هیچ نقش مفیدی در بدن انسان نداشته و اثرات مخربی بر بیوسنتز هم و سیستم عصبی دارد. نقش اسید آسکوربیک در شرایط مواجه با سرب در مطالعات متعدد انسانی و حیوانی در چند دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج متضادی خصوصا در مورد اثر خنثی سازی سمیت سرب ارائه شده است. مطالعه حاضر، یک کارآزمایی بالینی دو سو کور می باشد که اثر دو هفته مکمل یاری روزانه ۱۰۰۰ میلی گرم اسید اسکوربیک بر روی سطح سرب خون، غلظت اسید اسکوربیک خون تام و غلظت هموگلوبین ۲۲ خون نفر کارگر جوشکار (که به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شده بود) بررسی نموده است. به افراد گروه شاهد و آزمون به ترتیب به مدت دو هفته دارو نما و قرص ۱۰۰۰ میلی گرم اسید اسکوربیک داده شد. میزان سرب خون، غلظت اسید اسکوربیک خون تام و غلظت هموگلوبین خون افراد در شروع مکمل یاری، بعد از دو هفته مکمل یاری و چهار هفته پس از اتمام مکمل یاری اندازه گیری شد یافته های این مطالعه نشان داد که استفاده از مکمل اسید اسکوربیک در کارگران در معرض مواجه شغلی با سرب احتمالا می تواند به عنوان یک روش اقتصادی، پیشگیرانه و بدون عوارض جانبی مورد استفاده قرار گیرد.