مقاله اثر ديازوکسايد بر فراساختار کورتکس پاريتال موش صحرايي بعد از ايسکمي – ريپرفيوژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۹ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: اثر ديازوکسايد بر فراساختار کورتکس پاريتال موش صحرايي بعد از ايسکمي – ريپرفيوژن
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايسکمي ريپرفيوژن
مقاله فراساختار
مقاله ميتوکندري
مقاله ديازوکسايد
مقاله گلي بنکلاميد
مقاله کورتکس
مقاله مغز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاتبي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني پاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي ‌مقدم محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تاکنون درمان دارويي موثري براي جلوگيري از کاهش نورون ها بعد از صدمات مغزي مشخص نشده است. در اين مطالعه اثر ديازوکسايد به عنوان تعديل کننده هاي کانال پتاسيم ميتوکندريايي بر تغييرات فراساختاري نورون ها بعد از ايسکمي-ريپرفيوژن بررسي شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار به صورت تصادفي در ۸ گروه ۳ تايي شامل گروه شم، گروه حامل، گروه هاي ۱، ۵ و ۲۵ ميلي گرم/کيلوگرم گلي بنکلاميد و گروه هاي ۲، ۶ و ۱۸ ميلي گرم/کيلوگرم ديازوکسايد گروه بندي شدند. حيوانات گروه هاي مداخله (دوم تا هشتم) ۲ ساعت بعد از تزريق تحت جراحي انسداد چهار رگ اصلي خون دهنده به مغز به مدت پانزده دقيقه قرار گرفتند. بعد از ۲۴ ساعت ريپرفيوژن، بررسي فراساختاري نورون ها شامل تغييرات هسته و ميتوکندري توسط ميکروسکوپ الکتروني انجام شد.
يافته ها: تغييرات مورفولوژيک فراساختاري پاتولوژيک شامل تورم ميتوکندريايي و صدمه به کريستاها و هسته متراکم در نورون ها به دنبال ايسکمي رخ داد. در گروه هايي که گلي بنکلاميد دريافت کرده بودند؛ تغييرات مورفولوژيک فراساختاري شديد بوده است. اين تغييرات در حيواناتي که دوز بيشتري از گلي بنکلاميد را دريافت کرده بودند؛ بيشتر مشاهده شد. در حيوانات آزمايشگاهي که ديازوکسايد را به ميزان ۸ ميلي گرم/کيلوگرم وزن بدن دريافت کرده بودند؛ تغييرات موفورلوژيک فراساختاري پاتولوژيک هسته و ميتوکندري کاهش واضحي داشت. کاهش عوارض ناشي از ايسکمي در گروه هاي دريافت کننده ۲ و ۶ ميلي گرم/کيلوگرم وزن بدن ديازوکسايد مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که ديازوکسايد با دوز ۱۸ ميلي گرم/کيلوگرم وزن بدن در موش هاي صحرايي داراي نقش حفاظتي در برابر تغييرات فراساختاري نورون ها شامل تخريب ميتوکندري و تغييرات ظاهري آپوپتيک ناشي از ايسکمي مي باشند.