سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الیکا شجیع – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
غزاله صفاری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مصطفی گواهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهری صفاری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کلزا به دلیل داشتن مواد آللوپاتیک دارای فعالیت دگرآسیبی می باشد. با هدف بررسی اثر دگرآسیبی کلزا بر روی مولف ه های جوانه زنی و رشد اولیه ۴رقم جو (ماکویی، ریحانی، کارون در کویر، والفجر ) آزمایشی بصورت طرح بلوک در قالب کاملا تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه دانشکده کش اورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال ۱۳۸۴ انجام گردید. تیمارها شامل شاهد ، ۲۵% ، ۵۰% ، ۷۵% و ۱۰۰% غلظتهای عصاره آبی شاخساره کلزا بود . نتایج نشان داد که اثر عصاره شاخساره کلزا بر رشد ریشه چه، ساقه چه، تعداد ریشه ثانویه و وزن خشک گیاهچه (۰/۰۱>P) معنی دار می باشد. افزایش غلظت عصاره آبی شاخساره کلزا بطور معنی داری باعث کاهش فاکتورهای رشد شد در نتیجه عصاره کلزا دارای اثرات منفی و معنی داری برروی رشد و جوانه زنی اولیه جو دارد.