سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سکینه شعبان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی) اهواز
قدرت ا.. فتحی – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی) اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی اندام هوایی پنیرک بر مراحل اولیه رشد دانه کلزا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار در شرایط آزمایشگاهی در دانشگاه کشاورزی رامین در سال ۱۳۸۶ اجرا شد . تیمارها شامل شاهد، غلظت های ۲۵%، ۵۰% ، ۷۵% ، ۱۰۰% ، عصاره اندام های هوایی پنیرک بود که اثر آن ها بر جوانه زنی و رشد کلزا بررسی گردید . نتایج نشان داد که تفاوت فعالیت آللوپاتی عصاره آبی علف هرز پنیرک در غلظت های مختلف معنی دار بود . ارقام کلزا نیز از نظر حساسیت به علف هرز یکسان نبودند و اثرات آللوپاتی پنیرک بر درصد جوان ه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه ارقام کلزا معنی داری بود.