سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر عالم رجبی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مکانیک
غلامرضا مرادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مک

چکیده:

مبدلهای حرارتی از وسایلی هستند که کاربرد وسیعی در صنعت دارند . افزایش ضریب انتقال حرارت در مبدلها از موضوعاتی است که مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است . در این مقاله اثر قرار گرفتن یک یا چند دیسک به صورت عمودی یا مایل در جریان در لوله ای با دمای دیواره ثابت به صورت تجربی در گستره اعداد رینولدز از ۱۳۰۰ تا۶۰۰۰ بررسی شده است . زاویه دیسکها نسبت به امتداد جریان از ۳۰تا ۹۰ درجه تغییر داده شده ودر هر حالت محل بهینه قرار گرفتن دیسک در لوله به دست آمده است . متناسب با تعداد دیسکها، زاویه ۷۵ تا ۴۵ درجه بیشترین اثر را بر افزایش ضریب انتقال حرارت در لوله دارد . در محدوده اعداد رینولدز مورد بررسی، اثر دیسکها در رینولدزهای بالاتر بیشتر است . با قرار دادن دیسکها در محل بهینه در لوله، عدد نوسلت تا۵ / ۳ برابر وافت فشار برای یک دیسک در زاویه ۵۷ درجه حدود ۲ / ۱ میلیمتر آب بیشتر می شود .