سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید واحد – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
صمد روشن انتظار – دانشگاه تبریز – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
حبیب تجلی – دانشگاه تبریز – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی

چکیده:

در این مقاله اثرذخیره ساز بر نوع تداخل کوانتومی ( سازنده یا مخرب ) در اتم چهار ترازی تحریک شده توسط یک میدان همدوس مطالعه می شود . در مدل بکاررفته فرض بر این است که اتم در گذار از تراز های بالایی به یکی از ترازهای پایینی با مدهای ذخیره ساز عادی ( از نوع فضای آزاد ) و در گذار به تراز پایینی دیگر با مدهای ذخیره ساز تغییر یافته ( از نوع فضای آزاد یا بلور فوتونیکی دو باندی نا همسانگرد ) اندرکنش می کند . نشان داده می شود که نوع تداخل کوانتومی در ذخیره ساز عادی به نوع ذخیره ساز تغییریافته و وجود تداخل کوانتومی در این ذخیره ساز بستگی دارد .