مقاله اثر راسبوريكيس وآلوپورينول در پيشگيري و درمان بيماران مبتلا به هيپراوريسمي ناشي از سندروم ليز تومور در كودكان مبتلا به لوسمي و لنفوم در بيمارستان كودكان حضرت علي اصغر (ع): مطالعه كوهورت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر راسبوريكيس وآلوپورينول در پيشگيري و درمان بيماران مبتلا به هيپراوريسمي ناشي از سندروم ليز تومور در كودكان مبتلا به لوسمي و لنفوم در بيمارستان كودكان حضرت علي اصغر (ع): مطالعه كوهورت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندروم ليز تومور
مقاله هيپراوريسمي
مقاله راسبوريکيس
مقاله آلوپورينول
مقاله لوسمي و لنفوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندي رفسنجاني خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: تشويقي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سندروم ليز تومور عبارت است از آزادي مواد داخل سلولي به درون جريان خون به طور خود بخودي و يا به دنبال درمان ضد سرطان كه با هيپراوريسمي، هيپر كالمي، هيپرفسفاتمي و هيپوكلسمي خود را نشان مي دهد. براي پيشگيري و درمان عوارض ناشي از هيپراوريسمي از آلوپورينول و داروي جديد راسبوريكيس استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي اثر راسبوريكيس و آلوپورنيول در پيشگيري و درمان هيپراوريسمي در كودكان مبتلا به لوسمي و لنفوم و نيز بررسي ميزان و سرعت كاهش اسيد اوريك، و عوارض ناشي از درمان با راسبوريكيس و آلوپورنيول است.
روش كار: مطالعه انجام شده از نوع هم گروهي(cohort)  مي باشد كه به صورت گذشته نگر بوده. جمعيت مورد مطالعه شامل كودكان مبتلا به لوسمي و لنفوم بود كه در بخش خون از تاريخ فروردين ۱۳۸۴ الي آذر ۱۳۸۷ بستري شدند. بيماران بر اساس ميزان اسيداوريك ابتدا در دو گروه قرار داده شدند: گروه درمان (اسيد اوريك بيشتر و يا مساوي ۶٫۵ ميلي گرم در هر دسي ليتر) و گروه پروفيلاكسي (اسيد اوريك كمتر از ۶٫۵ ميلي گرم در هر دسي ليتر). براي تعيين كارآيي دارو، ميزان اسيد اوريك در تمامي بيماران در فواصل ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت و بيشتر پس از درمان اندازه گيري شد. عوارض داروها نيز بررسي شد. براي آناليز داده ها از نرم افزار SPSS V.13 و از تست هاي Chi2 و t-test بر حسب لزوم استفاده شد.
يافته ها: در مطالعه بر روي ۱۸۴ بيمار، %۶۹ لوسمي و %۳۱ لنفوم داشتند. ۲۰ نفر با راسبوريكيس و ۱۶۴ نفر با آلوپورينول درمان شدند كه ميانگين سني ۷٫۹۳±۴٫۲۴۷ سال بود. %۶۰٫۸ پسر و %۳۹٫۲ دختر بودند. از نظر گروه درماني %۶۰٫۸ در گروه پروفيلاكسي و %۳۹٫۲ در گروه درمان قرارداشتند. ميانگين لوكوسيت روز اول در گروه راسبوريكيس ۱۰۱۹۱۰ سلول در ميكروليتر و در گروه آلوپورينول ۴۵۶۰۹٫۷۶ سلول در مبكروليتر بود كه اختلاف معني دار بين دو گروه را نشان داد (P=0.000).
بيشترين زمان پاسخ به درمان در هر دو دارو و در هر دو گروه پروفيلاكسي و درمان در طي ۲۴ ساعت اول بود. ميانگين مدت زمان دريافت دارو در گروه راسبوريكيس دو روز و در گروه آلوپورينول ۶ روز (۵٫۸۷ روز) بود (P=0.000, T=6.168). بر اساس نتايج t-test بين دو گروه دريافت كننده راسبوريكيس و آلوپورينول از نظر سرعت كاهش اسيد اوريك اختلاف معني دار وجود دارد (P=0.144, T=1.467).
متوسط كاهش اسيد اوريك در گروه راسبوريكيس از ۷٫۴ به ۳٫۴ ميلي گرم در هر دسي ليتر و در مورد آلوپورينول از ۵٫۴ به ۳٫۹ ميلي گرم در هر دسي ليتر بود. مجموعا، در ۱۳ بيمار عوارض دارويي مشاهده شد: %۱٫۶ در راسبوريكيس و %۵٫۴ در مورد آلوپورينول.
نتيجه گيري: در مجموع داروي راسبوريكيس، دارويي با كارآيي بالا در درمان و پروفيلاكسي هيپراوريسمي است. اين دارو به علت گران بودن فقط در ۲۰ مورد استفاده شد. طول مدت درمان به طور متوسط دو روز و بيمار در مدت كوتاه تري براي شيمي درماني آماده مي شود. از طرف ديگر داروي آلوپورنيول كارآيي مناسب دارد و مي توان با اطمينان از آن استفاده كرد.