سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی فدائیان آرانی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم وصنعت ایران، نارمک، تهران
همایون اشراقی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم وصنعت ایران، نارمک، تهران

چکیده:

در این مقاله انتشار لیزر بلند مدت با دامنهی بزرگ داخل محیط پلاسمای برخوردی بدون محدود بودن به تقریب پیرامحوری، بررسی شده است. مدت زمان تپ لیزر باید به اندازه کافی بلند باشد به طوریکه پلاسما فرصت واهلش و برقراری تعادل ترمودینامیکی داشته باشد. همچنین پدیده های برخورد الکترون با یون و حتی رسانش گرمایی الکترون ها اهمیت می یابند. مدهای غیرخطی انتشار لیزر در پلاسمای برخوردی بدون رسانش گرمایی قبلاً بررسی شده است. در این مقاله با در نظر گرفتن اثر رسانش گرمایی، تغییرات رابطه پاشندگی و همچنین توزیع فضایی دامنه لیزر مطالعه م یشوند.