مقاله اثر رطوبت بر خواص فيزيكي و آئروديناميكي دانه لوبياي چيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: اثر رطوبت بر خواص فيزيكي و آئروديناميكي دانه لوبياي چيتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پس از برداشت
مقاله خواص فيزيکي و آئروديناميکي
مقاله لوبياي چيتي
مقاله محتواي رطوبتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي امين اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحي مكانيزم‌ هاي برداشت و پس از برداشت محصولات كشاورزي مستلزم دانستن خواص فيزيكي و آئروديناميكي محصول است. در اين تحقيق خواص فيزيكي و آئروديناميكي لوبياي چيتي بومي استان فارس شامل مشخصه‌ هاي ابعادي و شكل (قطرهاي بزرگ، متوسط، كوچك، قطر متوسط هندسي و درجه كرويت)، ضريب اصطكاک استاتيكي، سرعت حد، ضريب بادبردگي و عدد رينولدز جريان هوا در شناورسازي دانه لوبيا در سه سطح رطوبتي ۸، ۱۲ و ۱۶ درصد بر مبناي تر تعيين گرديد. ضريب اصطكاک استاتيكي بر روي ۴ سطح شيشه، چوب، ورق گالوانيزه و پلكسي‌ گلاس با استفاده از روش سطح شيب‌ دار اندازه‌ گيري شد. خواص آئروديناميكي به روش شناور‌سازي براي ۳ گروه اندازه تعيين شدند. آزمايش‌ ها به صورت فاكتوريل و در قالب طرح كامل تصادفي انجام شدند. بر اساس نتايج تجزيه آماري، مقادير خواص فيزيكي و آئروديناميكي اندازه ‌گيري و محاسبه شده به طور معني ‌داري تحت تاثير محتواي رطوبتي قرار داشتند (P<0.01)، به طوري كه كمترين مقادير خواص آئروديناميكي مربوط به رطوبت ۸ درصد بر پايه تر بودند. ليكن گروه‌ هاي ابعادي مختلف اختلاف معني ‌داري از نظر خواص آئروديناميكي نشان ندادند. جنس سطح اثر معني داري بر ضريب اصطكاک استاتيكي داشت و بيشترين مقدار اين فراسنجه (۰٫۴۴) مربوط به ورق گالوانيزه به دست آمد. ضريب اصطكاک استاتيكي بر روي تمامي سطوح طبق يک رابطه خطي برازش شده با ضريب تعيين بالا (۰٫۸۳ تا ۰٫۹۳) با رطوبت افزايش يافت. ميانگين سرعت حد، ضريب بادبردگي و عدد رينولدز جريان به ترتيب برابر با ۷۹٫۱۳ متر بر ثانيه، ۰٫۷۴ و ۸۸٫۸۴۳۸ به دست آمد.