سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید حسین مهاجران – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران
عباس همت – عضو هیئت علمی گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق، برای هر یک از سه نوع دانه نخود، لوبیا و باقلا، در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، اثر سطوح مختلف رطوبت دانه و اثر دو نوع سطح تماس تخته سه‌لا با رگه‌های موازی جهت حرکت و صفحه لاستیکی، بر زاویه استقرار استاتیکی دانه در شش تکرار بررسی شد. میانگین زاویه اصطکاک استاتیکینخود در دامنه رطوبتی ۵/۳۳ تا۲۱/۹۲، لوبیا در دامنه رطوبتی ۸/۲۲ تا ۲۶/۸۳ و باقلا در دامنه رطوبتی ۵/۳ تا ۲۵/۷۳ درصد وزنی بر پایه خشک روی تخته سه‌لا با رگه‌های موازی با جهت حرکت به ترتیب در محدوده ۱۷ تا ۲۵/۷، ۱۶/۵تا ۲۴/۶ و ۱۵/۴ تا ۲۶/۹ درجه و روی صفحه لاستیکی به ترتیب در محدوده ۲۵/۴ تا ۲۹/۵، ۲۱/۷ تا ۲۷/۹ و ۲۴/۸ تا ۳۰/۸ درجه بدست آمد. بررسی آماری نشان داد که اثر هر دو فاکتور رطوبت دانه و سطح تماس بر زاویه اصطکاک استاتیکی دانه‌های نخود، لوبیا و باقلا در سطح یک درصد معنی‌دار است. همچنین اثر متقابل آنها بر زاویه اصطکاک استاتیکی نخود و باقلا در سطح یک درصد و بر زاویه اصطکاک استاتیکی لوبیا در سطح پنج درصد معنی‌دار است .