سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا حیدری – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
یوسف سهرابی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
خسرو محمدی – دانشجوی دوره دکتری رشته زراعت دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

به منظور بررسی رقابت سلمه تره با چغندرقندآزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵ در مزرعه مرکز خدمات و ترویج کشاورزی مکریان شرقی واقع در ۱۵ کیلومتری شمال مهاباد با اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قابل طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار پیاده گردید. فاکتورهای مورد بررسی را زمانهای مختلف سبز شدن سلمه تره(صفر،۱۵، ۳۰، ۴۵ روز بعد از سبز شدن جغندر قند) و تراکم های مختلف آن(۵، ۱۰، ۱۵ بوته در هر متر ردیف) همراه با شاهد بدون علف هرز تشکیل می داد. نتایج نشان داد که در تمامی تیمارهای مورد بررسی، حداکثر شاخص سطح برگ در اواسط فصل رشد چغندرقند (حدود ۱۲۰ روز بعد از کاشت) بدست آمد و هرچه زمان نسبی سبزشدن سلمه تره به چغندرقند نزدیکتر شده و تراکم آن افزایش یافت، میزان این صفت در مقایسه با کشت خالص چغندرقند بیشتر کاهش پیدا کرد. تداخل زودهنگام علف هرز سلمه تره (سبز شدن همزمان با چغندرقند و ۱۵ روز پس از آن) به همراه افزایش تراکم آن به واسطه افزایش رقابت، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی را در مقایسه با کشت خالص آن کاهش داد. کاهش در شاخص سطح برگ و سایر شاخص های رشدی چغندرقند به واسطه رقابت سلمه تره، به کاهش بیوماس کل چغندرقند منجر گردید. با افزایش فاصله ی زمانی سبز شدن سلمه تره نسبت به چغندر قند اثرات منفی تداخل این علف هرز بر روی شاخصهای رشد چغندرقند کاهش پیدا کرد، به طوری که تداخل دیرهنگام علف هرز سلمه تره (سبز شدن سلمه تره ۴۵ روز پس از چغندرقند) تأثیر محدودی بر روی شاخصهای رشد چغندرقند داشت.