سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پژمان بهداروند – مدرس گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، دانشیار،
قدرت اله فتحی – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سید عطا اله سیادت – استاد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین،
عادل مدحج – دانشجوی دکترای زراعت واحد علوم و تحقیقات، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور ارزیابی قابلیت ر قابت ارقام گندم بهاره با تراکم ها ی مختلف یولاف وحشی، آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و با استفاده از سری های افزایشی در سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ در مرکز تحقیقات کشاورزی استان خوزستان انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل تراکم یولاف وحشی در چهار سطح (۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ بوته د ر متر مربع) و دو رقم گندم (چمران و فونگ) بودند. نتایج نشان داد عملکرد دانه گندم و صفات وابسته به آن به استثناء تعداد دانه در سنبلچه، تحت تاثیر تراکم ها ی یولاف و حشی قرار گرفت، به طوری که با افزایش تراکم یولاف وحشی از صفر تا ١٥٠ بوته در متر مربع، عمل کرد دانه به شکل معنی داری (۱%>P) کاهش یافت . تراکم ١٥٠ بوته یولاف و حشی در متر مربع سبب کاهش عملکرد د انه به میزان ۵۳/۷ د رصد د ر مقایسه با کشت خالص شد. در تراکم های ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ بوته علف هرز در متر مربع، وزن هزار دانه گندم به ترتیب ۴/۷، ۹/۷ و ۱۵/۶ درصد و تعداد دانه در سنبله به ترتیب ۷/۸، ۱۱/۴ و ۱۶/۱ در صد کاهش یافت . نتایج همچنین نشان داد که قابلیت رقابت گندم رقم چمران در سطوح مختلف تر اکم یولاف وحشی نسبت به رقم فونگ کمتر بود . رقم فونگ به دلیل زودرسی، طول دوره رشد کوتاهتر و تلاقی کمتر با دوره رشد علف هرز یولاف وحشی، تغییرات عمل کرد دانه کمتری نسبت به رقم چمران داشت، هرچند که ر قم چم ران به لحاظ پتانسیل بالا از نظر تعداد س نبله در و احد سطح د ر تمامی تراکم های علف هرز از عملکرد دانه بیشترینسبت به رقم فونگ برخوردار بود.