سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نصراله احمدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات – دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه
احمد قرائی – دانشجوی دکتری شیلات – دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت م
امین اله تقوی – استادیار پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

ماهی سفید Rutilus frisii kutum یکی از مرغوبترین ماهیهای حوضه دریای خزر است که شرکت شیلات ایران به منظور کمک به تکثیر طبیعی و افزایش ذخایر آن اقدام به تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه ماهی نموده است. اثر رهاسازی بچه ماهی سفید استحصالی از تکثیر مصنوعی دریای خزر بر کمیت و کیفیت ذخایر آن مورد بررسی قرار گرفته است. آمار رهاسازی بچه ماهیان سفید انگشت قدی مراکز تکثیر و پرورش (طی سالهای ۸۱-۵۲) ، آمار صید (از سال ۸۳-۶۷ بر اساس وزن و تعداد) و اطلاعات بیومتری (طول، وزن و سن) ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر جمع آوری گردید. بررسی آمار صید ماهی سفید دریای خزر نشان می دهد که با افزایش میزان رهاسازی بچه ماهی، مقدار صید آننیز افزایش یافته است ولی متوسط طول، فراوانی طول، وزن و سن ماهیان استحصالی نسبت به سالهای قبل کاهش نشان می دهد. روابط طول-وزن (W=0/0042L3.3) و ضریب رشد با استفاده از فرمول برتالان فی (۱۹۳۹) وضریب مرگ و میر کل بر اساس معادله بورتون و هولت محاسبه شد. میزان کنی زی توده با استفاده از آنالیز کوهورت جونز (Jones, 1981) و میزان MSY بر اساس معادله کادیما (۱۹۷۷) محاسبه گردید.