سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زین العابدین شم آبادی – پژوهندگان مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان شاهرود
فرامرز فائزنیا –
پرویز مهاجرمیلانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

به منظور بررسی اثر روشهای خاک ورزی روی عملکرد آفتابگردان آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تیمار کشت بی خاک ورزی T1 و کشت با کم خاک ورزی T2، و کشت رایج با و بدون جمع آوری کلش T3,T4 در ۵ تکرار در تناوب آفتابگردان – گندم به مدت ۴ سال درمنطقه کالپوش شاهرود انجام شد نتای ج حاصل نشان داد اختلاف رطوبت موجود در خاک تنها در عمق ۱۰-۰ سانتی متر معنی دار بود تجزیه مرکب درصد رطوبت در عمقهای مختلف خاک نشان داد میانگین درصد درعمق ۲۰-۱۰ سانتی متری تیمارهای کم خاک ورزی بیشتر از شخم رایج بود ودرعمق ۷۰-۵۰ سانتی متری در تیمار بی خاک ورزی میانگین درصد رطوبت از سایر تیمارها کمتر بود اختلاف عملکرد آفتابگردان در سطح ۱% و درصد روغن دانه در سطح ۵% بین تیمارهای چهارگانه آزمایش معنی دار بود. بیشترین عملکرد مربوط به تیمار کم خاک ورزی ۱۶۸۳ کیلوگرم در هکتار و کمتری مقدار مربوط به تیمار شخم رایج با جمع آوری کلش ۱۲۷۹ کیلوگرم درهکتار بدست آمد.