سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام شاه محمدی نبی – سازمان آب و برق خوزستان – واحد آب
علیرضا رضانیا – سازمان آب و برق خوزستان – واحد آب

چکیده:

گیاه علوفه ای آمارنت ازجمله گیاهان جدید زراعی است که کشت آن در بسیاری از اکوسیستمهای زراعی گرمسیری جهان، به سرعت درحال گسترش بوده و در سیستم کشاورزی پایدار نیز نقش مهمی در الگوی تناوبی با برخی گیاهان دانه ای و علوفه ای گرامینه دارامی باشد . به همین منظور در سال ۱۳۸۳ برای اولین مرتبه در کشور چهاررقم علوفه ای آمارانت در قالب طرح آماری اسپیلت پلات در سه روش آبیاری ۱-آبیاری سطحی (جویچه ای) ۲- آبیاری تحت فشار قطره ای ۳- آبیاری تحت فشار بارانی در مزرعه آبیاری تحت فشار سازمان آب و برق خوزستان واقع در ۳۰ کیلومتری شرق امیدیه کشت گردید ونتایج حاصل از آن نشان داد که اثرات روشهای مختلف آبیاری و همچنین اثرات متقابل (A*B) روش آبیاری و ارقام بر ارتفاع گیاه، ارتفاع ساقه، طول گل آذین، ضخات ساقه، وزن برگ، وزن گل آذین، وزن کل گیاه درصد پروتئین گیاه و در نهایت عملکرد کل گیاه در سطوح آماری یک درصد و ۵ درصد معنی دار شده است که بدلیل روشهای ابیاری اعال شده و تغییرات ژنتیکیارقام و ترکیب ارقام و انواع روشهای آبیاری بر خصوصیات مذکوربوده است. که در این راستا تیمار آبیاری با روش قطره ای همراه با رقم اسلواکی با میانگین ۶/۱۸۴۱۱ کیلوگر در هکتار بهترین پاسخ عملکردی راداشته است و در مرتبه بعدی تیمار آبیاری قطره ای همراه با رقم Gaint با میانگین ۱۷۰۷۵ کیلوگرم درهکتار و سس تیمار آبیاری سطحی (جویچه ای ) همراه با رقم Mwrcado با میانگین ۱۷۰۷۰ کیلوگر در هکتار ماده خشک تولید کرده اند و کمترین تولید ماده خشک مربوطه به تیمار آبیاری تحت فشار بارانی همراه با رقم Mercado با میانگین ۹۸۰۵ کیلوگرم در هکتار بوده است و نتایج این طرح بیانگر آن است که ۱- گیاه آمارانت از پتانسیل طلوبی جهت کشت و توسعه در خوزستان برخوردار بوده و نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر در آینده خواهد بود. ۲-با توجه به عملکرد مناسب و بالای گیاه آمارانت در آبیاری قطره ای می توان در کشت بسیاری از گیاهان زراعی ردیفی از روشهای مختلف آبیاری استفاده نود و علاوه بر کاهش میزان مصرف آب و استفاده بهینه و تولید بیشتر از آب مصرفی، اقتصادی تر بودن کشت و سودآوری بیشتر جهت زراعین را بدست آورد.