سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جلیل اصغری میدانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور مراغه

چکیده:

حفاظت و مدیریت پایدار خاک وبهبود ساختمان آن از طریق افزایش مواد آلی خاک ازاهمیت ویژه ای برخوردار است امروزه باعدم مدیریت صحیح بقایای گیاهی و استفاده غیراصولی از ادوات شخم موجب تخریب خاکهایاراضی دیم گردیده است لذا به منظور حفاظت از خاک و تولید پایدار گندم اجرای این طراح تحقیقاتی در موسسه تحقیقات کشاورزی دیمکشور مراغه با ۵ تیمار در ۴ تکرار در سال ۱۳۷۷ به مدت ۴ سالع زراعی براساس طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در تناوب آیش – گندم انجام گرفت تیمارهای آزمایشی به شرح زیر اعمال شد T1: خرک ردن کاه و کلش و ا نجام شخم با گاو آهن قلمی در پاییز + استفاده ازپنجه غازی در بهار+ کاشت با خطی کار در پاییز T2: خرد کردن کاه و کلش و انجام شخم با گاو آهن بدون صفحه برگردان در پاییز+استفاده از پنجه غازی در بهار + کاشت با خطی کار در پاییز T3: شاهد جمع کردن کاه و کلش در پاییز + شخم با گاو آهن بدون صفحه برگردان در بهار+ استفاده از هرس بشقابی قبل از کاشت + انجام شخم با گاو آهن بدون صفحه برگردان در بهار+ استفاده از هرس بشقابی قبل از کاشت+ در پاییز دست پاشی کود و بذر و مخلوط کردن با هرس بشقابی