سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جهانبخش میرزاوند – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

چکیده:

کمبود روی در برنج در سرتاسر دنیا گزارش شده است . ویژگی ها ی خا ک نظیر pH (پ هاش) بالا، کمی ماده آلی، حضور نسبتًا زیاد کربنات کلسیم، غرقاب کردن خا ک و هم کنش عناصر غذایی نظیر فسفر بر احتمال بروز علا یم کمبود روی در برنج تاثیر دارد . جهت روشن شدن تاثیر سوسپانسیون اکسیدروی بر، عمل کرد و تر کیب شیمیایی برنج رقم قصردرشتی در شرایط مزرعه این طرح تهیه با تیمار آغشته نمودن ریشه نشاء برنج با تعلیق (سوسپانسیون) اکسیدروی (۰، ۱ و ۲ درصد ) هنگام نشاء کاری به مدت نیم ساعت انجام شد. آزمایش در دو سال با چهار تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید . نتایج نشان داد آغشته نمودن ریشه نشاء به تعلیق (سوسپانسیون) اکسیدروی در سال اول بر غلظت روی دانه و پوسته و درصد پروتئین دانه در سطح پنج درصد و درصد نیتروژن دانه در سطح یک درصد تاثیر معنی داری داشته و در سال دوم نیز اکسید روی اثرمعنی داری بر عمل کرد دانه، نیتروژن دانه، پروتئین دانه و درصد پتاسیم دانه در س طح پنج درصد داشت . بر اساس نتایج تر کیب دو سال نیز اثر اکسیدروی بر وزن هزار دانه و درصد پروتئین دانه در سطح پنج و یکدرصد معنی دار بود . از نتایج چنین بر می آید که مصرف اکسید روی در خاک های آهکی در برنج موثر است.