مقاله اثر روش هاي مختلف باندينگ مرطوب بر استحكام باند ريزبرشي عاجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۵۴ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: اثر روش هاي مختلف باندينگ مرطوب بر استحكام باند ريزبرشي عاجي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام باند ريزكششي
مقاله تكنيك باندينگ
مقاله سيستم چسبنده عاجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ژينوس
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان زنجاني وقارالدين
جناب آقای / سرکار خانم: ملانيا طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از آنجائيكه چسبندگي به عاج مرطوب بسيار پيچيده مي باشد، مطالعه حاضر با هدف مقايسه استحكام باند به عاج مرطوب در دو سيستم چسبنده عاجي نسل پنجم با سه روش متفاوت انجام شد. مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي، هجده دندان مولر سوم انساني سالم انتخاب گرديدند. سطوح صاف عاجي با كاغذ سيليكون كاربايد براي ايجاد لايه اسمير آماده شدند. دندان ها به صورت تصادفي به شش گروه (هر گروه ۳ دندان) تقسيم و سطوح عاجي با اسيد فسفريك اچ و شسته شدند. از دو سيستم چسبنده عاجي نسل پنجمOne Step  و Opti Band Solo Plus در سه وضعيت مرطوب خشك كردن با پنبه (Blot Dry)، مرطوب سازي مجدد عاج (Rewet) و كاربرد عامل چسبنده عاجي قبل و بعد از خشك كردن عاج اچ شده با پوار هوا استفاده و دندان ها با كامپوزيت ترميم گرديدند. دندان ها در جهت محور x و y برش داده شدند. استحكام باند نمونه ها تعيين و با آزمون هاي student t، آناليز واريانس يك طرفه و Tukey مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: استحكام باند ريزكششي در استفاده از سيستم One Step به همراه خشك كردن با پنبه، مرطوب سازي مجدد عاج و كاربرد عامل چسبنده عاجي قبل و بعد از خشك كردن به ترتيب برابر ۱۷٫۵۹، ۲۰٫۴۲، ۲۷٫۲۲ مگاپاسكال و در كاربرد سيستم چسبندهOpti Bond Solo Plus  در همين روش ها به ترتيب برابر ۱۸٫۷۴، ۱۸٫۶۳ و ۱۶٫۶۷ مگاپاسكال به دست آمد. استحكام باند در گروه هايOne Step  به طور معني داري بيشتر از نمونه هاي  Opti Band Solo Plus بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد استفاده از روش هاي مختلف باندينگ اثري در ميزان استحكام ريزكششي باند نداشته، ولي نوع باند موثر مي باشد.