سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی حسن زاده مقدم – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
هادی افشار – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش آبی بر عمل کرد دانه و اجزاء عمل کرد دو هیبرید ذرت دانه ای کرج KSC700 و KSC704 و همچنین کارایی مصرف آب (WUE)، آزمایشی درسال های ۸۲-۱۳۸۱ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق مشهد اجرا گردید . تیمار تنش آبی در پنج سطح شامل حذف یک در میان نوبتهای آبیاری در مرحله رشد رویشی ,مرحله رشد زایشی , نیمه اول مرحله رشد رویشی و نیمه دو م مرحله رشد زایشی, در طول دوره رشدی و همچنین شاهد (آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه در طول فصل رشد) بود. نتایج تجزیه مرکب دو ساله نشان داد که تیمار تنش آبی و رقم بر اکثر صفات مورد بررسی تاثیر قابل توجهی داشتند بطور یکه صفات عمل کرد دانه , تعداد ردیف دانه در بلال, فاصله زمانی بین گرده افشانی و کاکل دهی (ASI)، طول دوره رسیدگی, ارتفاع بوته و ارتفاع بلال تحت تاثیر تیمار تنش آبی , و صفات تعداد ردیف دانه در بلال، ASI، طول دوره رسیدگی , وزن ۳۰۰ دانه، طول بلال و قطر بلال تحت تاثیر تیمار رقم اختلاف معنی داری را نشان دادند . با توجه به نتایج ، تیمار تنش آبی شاهد (آبیاری کامل در طول دوره رشد با مدار آبیاری ٧ روز ) که دارای حد اکثر هر یک از اجزاء عمل کرد بود , با عمل کرد ۱۲/۶۴۵ تن در هکتار همراه با تیمار های تنش آبی حذف نوبتهای آبیاری بصورت یک در میان در دوره رشد رویشی قبل از دوره گلدهی و حذف نوبت های آبیاری بصورت یک در میان در نیمه اول رشد رویشی و نیمه دوم رشد زایشی در گروه برتر قرار گرفت . کارایی مصرف آب آبیاری در سطوح مختلف تیمار تنش آبی بین ۰/۸۹۲ و ۱/۳۴۶ کیلوگرم بر متر م کعب متغیر بود بطور یکه بیشترین کارایی مصرف آب آبیاری به تیمار حذف نوبتهای آبیاریبصورت یک در میان در دوره رشد رویشی قبل از دوره گلدهی و کمترین آن به تیمار حذف نوبتهای آبیاری بصورت یک در میان در طول دوره رشد گیاه تنش آبی اختصاص داشت.