مقاله اثر روش يادگيري فعال بر ميزان رضايت و ماندگاري اطلاعات دانشجويان دوره فيزيوپاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۰۸ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: اثر روش يادگيري فعال بر ميزان رضايت و ماندگاري اطلاعات دانشجويان دوره فيزيوپاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي يزد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش يادگيري فعال
مقاله سخنراني
مقاله رضايت
مقاله ماندگاري
مقاله فيزيوپاتولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيشگاهي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دره شيري شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: اوليا محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: حلواني ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ماجلان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان روغني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كرماني القريشي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش يادگيري فعال، روشي است كه در آن دانشجويان در كلاس فعال هستند. اين مطالعه به مقايسه ميزان ماندگاري اطلاعات و ميزان رضايت دانشجويان در روش سخنراني كلاسيك و روش يادگيري فعال پرداخته است.
روش ها: اين مطالعه توصيفي – مقطعي روي ۴۸ نفر (۲۹ دختر و ۱۹ پسر) از دانشجويان پزشكي مقطع فيزيوپاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد كه به صورت سرشماري انتخاب شده بودند، اجرا شد. جلساتي از هر كدام از درس هاي بيماري هاي «دستگاه تنفسي، دستگاه گوارشي و كليه» براي اجراي طرح انتخاب گرديد. بررسي رضايت دانشجويان توسط دو فرم نظرسنجي در قالب پيش آزمون و پس آزمون انجام شد. ميزان ماندگاري اطلاعات يك ماه پس از تدريس در يك آزمون تشريحي ۸ سوالي بررسي شد. براي بررسي تحليلي از آمارهاي توصيفي و آزمون هاي آماري مك نمار و من – ويتني و نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتايج: پنجاه و شش درصد از دانشجويان رضايت كلي از اجراي طرح داشتند. ميانه نمره آزمون ارزيابي ماندگاري اطلاعات در كلاس هاي انجام شده به روش يادگيري فعال و سخنراني كلاسيك به ترتيب ۵ و ۳٫۴۲ بود كه اختلاف آماري معني داري داشتند.
نتيجه گيري: روش يادگيري فعال موجب افزايش ميزان ماندگاري اطلاعات در ذهن دانشجو پس از جلسه تدريس مي شود.